Příloha č.3

Podmínky

pro žádost o svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy
dle čl. 5 této vyhlášky

1. Žádost městské části podepsaná starostou nebo jeho zástupcem

2. Usnesení příslušného orgánu městské části o rozhodnutí k podání žádosti vybavené podpisy dle zvláštního předpisu 1)

3. Seznam požadovaných věcí z vlastnictví hlavního města Prahy ke svěření (základní identifikační údaje - katastrální území, parc.č., č.pop., atd.)

4. Záměr, jak bude konkrétně se svěřenými věcmi z vlastnictví hlavního města Prahy dále naloženo, včetně podrobného ekonomického rozboru žádosti (ekonomické přínosy, životní prostředí atp.)

5. Doklady: výpis z Pozemkové knihy a Katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy s vyznačenými názvy ulic, geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem, atp.Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP

Odkazy:
1) § 52 odst. 3 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů