Příloha č. 2

P o d m í n k y
pro oznámení záměru nakládání se svěřenými věcmi ve vlastnictví hlavního města Prahy městskou částí

Čl. 7 odst. 1) písm. a) této vyhlášky - převod pozemků, jejichž výměra přesahuje 1000 m2

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam pozemků tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na pozemky tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků

5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP
- Pozemkového úřadu hl.m. Prahy (v případě nezastavěných pozemků)


6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza

Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP

Odkazy :
1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o
zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

 

Čl. 7 odst. 1) písm. b) této vyhlášky - převod staveb, jejichž cena zjištěná dle zvláštního
předpisu převyšuje 3 000 000 Kč

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam staveb tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí staveb do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na stavby tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků

5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP
- odboru bytovému MHMP pouze v případě převodu bytových domů

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy:
1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o
zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

__________________________________________
Čl. 7 odst. 1) písm. c) této vyhlášky - přijetí úvěru (půjčky) s výjimkou kontokorentního úvěru, pokud jeho výše nepřevyšuje 1/6 posledního schváleného ročního rozpočtu městské části pro daný rok)

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části, podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Bankovní ústav poskytující úvěr

4. Výše úvěru

5. Poslední schválený roční rozpočet městské části pro daný rok

6. Základní podmínky úvěrové smlouvy (výše úrokové sazby, platební kalendář, sankce, seznam zastavovaných nemovitostí včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

7. Použití úvěrových prostředků včetně ekonomického rozboru


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP

Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění

____________________________________________
Čl. 7 odst. 1) písm. d) této vyhlášky - nepeněžitých vkladů ve formě nemovitostí do obchodních společností a svazku , jejichž souhrnná cena zjištěná dle zvláštního předpisu převyšuje 3 000 000 Kč

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam nemovitostí tvořících předmět záměru včetně jejich finančního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- prohlášení starosty městské části, že na nemovitosti tvořící předmět záměru nebyl
uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP

6. Název nebo jméno obchodní společnosti (svazku), předmět její činnosti a způsob jejího
výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

__________________________________________
Čl. 7 odst. 1) písm. e) této vyhlášky - převod pozemků v nestabilizovaném území

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam pozemků tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí pozemků do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na pozemky tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru městského investora MHMP
- odboru územního rozhodování MHMP
- Pozemkového úřadu hl.m. Prahy (v případě nezastavěných pozemků)

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza
Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

________________________________________Čl. 7 odst. 1) písm. f) této vyhlášky - převod veřejně prospěšných staveb


1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam staveb tvořících předmět záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí staveb do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na stavby tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)
- v případě převodu spoluvlastnických podílů vyjádření spoluvlastníků5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

_______________________________________
Čl. 7 odst. 1) písm. g) této vyhlášky - převod pozemků s objekty veřejné zeleně

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam pozemků a objektů veřejné zeleně tvořících předmět záměru včetně jejich finačního
ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle zvláštního předpisu 1)

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh pozemků)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí pozemků a objektů veřejné zeleně do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich
svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na pozemky tvořící předmět záměru nebyl uplatněn
oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- Pozemkového úřadu hl.m. Prahy

6. Název nebo jméno nabyvatele a způsob jeho výběru

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku
MHMP


Odkazy:
1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

_______________________________________Čl. 7 odst. 1) písm. h) této vyhlášky - převod bytových domů dle zvláštního předpisu

1. Městská část:

2. Oznámení záměru městské části podepsané starostou nebo jeho zástupcem

3. Seznam bytových domů a pozemků tvořících s nimi jeden funkční celek, které jsou
předmětem záměru včetně jejich finačního ocenění - znalecký posudek s cenou zjištěnou dle
zvláštního předpisu 1), s uvedením počtu bytových jednotek a úkrytů civilní ochrany

4. Podklady:
- základní identifikační údaje (katastrální území, číslo popisné, parcelní číslo, výměra, ulice)
- výpis z Katastru nemovitostí s již uvedeným vlastníkem: Obec hl.m. Praha - svěřeno MČ
Praha .., případně návrh zápisu této skutečnosti do Katastru nemovitostí
- geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem
- pozemková mapa s vyznačenými názvy ulic
- způsob nabytí nemovitostí do vlastnictví hl.m. Prahy a způsob jejich svěření městské části
- prohlášení starosty městské části, že na nemovitosti tvořící předmět záměru nebyl
uplatněn oprávněnou osobou nárok dle zvláštních předpisů 2)


5. Vyjádření - stanovisko k předmětnému záměru:
- odboru životního prostředí MHMP
- odboru obrany MHMP
- odboru bytovému MHMP

6. Název nebo jméno nabyvatele

7. Podnikatelský záměr (zdůvodnění záměru)

8. Ekonomická analýza


Předložit:
Zastupitelstvu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru obecního majetku MHMP


Odkazy: 1) vyhláška č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, v platném znění 2) např. zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku