Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 13.7.1999 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 28 odst. 4 písm. b) bod 5. zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Tato obecně závazná vyhláška stanoví rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany, které se podílejí na likvidaci mimořádných událostí na území hlavního města Prahy tak, aby území hlavního města Prahy bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků.


Čl. 2

Plošné pokrytí stanovuje základní úroveň zaručené pomoci poskytované zásahem jednotek požární ochrany v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí katastrálního území nebo objektů, předurčuje působnost jednotek požární ochrany a stanoví zásady jejich spolupráce na území hlavního města Prahy v zájmu záchrany lidí a majetku před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.

ČÁST DRUHÁ
ZÁKLADNÍ POJMY

Čl. 3
Plošné pokrytí je systém, který stanovuje:

1. Strategii nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany v případě vzniku mimořádné události. Stanoví zároveň dislokaci jednotlivých jednotek požární ochrany na území hlavního města Prahy.

2. Spolupráci a využití potenciálu sil a prostředků jednotek požární ochrany.

3. Organizaci soustřeďování jednotek požární ochrany pro plnění úkolů v rámci města, jejich společnou odbornou přípravu a velení při likvidaci mimořádných událostí.

4. Využití speciální techniky a služeb, jimiž disponují pouze vybrané jednotky požární ochrany, případně jiné právnické a podnikající fyzické osoby.


ČÁST TŘETÍ
ZÁSADY PLOŠNÉHO POKRYTÍ

Čl. 4
V příloze č. 1 této vyhlášky jsou uvedena:
a) kritéria pro hodnocení katastrálního území.
b) kritéria pro stanovení stupně a kategorie nebezpečí objektů,

Čl. 5

Seznam jednotek požární ochrany zařazených v jednotlivých kategoriích plošného pokrytí je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 6

Předurčenost jednotek požární ochrany

Předurčenost jednotek požární ochrany pro zabezpečení základní úrovně zaručené pomoci na území hlavního města Prahy je uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky.
 
Čl. 7

Předurčenost jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
pro speciální činnosti
Jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy jsou předurčeny pro provádění speciální činnosti. Doporučená skladba techniky a vybavení je uvedena v příloze č. 3 této vyhlášky.

Čl. 8
 
V příloze č. 4 jsou uvedena operační řešení pro letiště Praha - Ruzyně a pro Strahovský tunel.
V příloze č. 5 jsou uvedeny mapové soubory na mapách Prahy v měřítku 1:20000:
a) mapa území hlavního města Prahy s izočarami dojezdů v intervalu 3, 5, 7, 10 minut,
b) mapa území hlavního města Prahy s dislokací stanic Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy - jednotky požární ochrany I,
c) mapa území hlavního města Prahy s dislokací stanic Hasičských záchranných sborů podniků - jednotky požární ochrany IV,
d) mapa území hlavního města Prahy s dislokací stanic jednotek požární ochrany III a jednotek požární ochrany V,
e) mapa území hlavního města Prahy s dislokací budoucích stanic Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy – jednotky požární ochrany I.

Čl. 9

Aktualizace údajů

Všichni zřizovatelé jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí zabezpečí minimálně jednou ročně a při každé změně, která by ovlivnila zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města Prahy, aktualizaci následujících údajů:
a) počty sil a prostředků jednotek požární ochrany,
b) akceschopnost techniky a technických prostředků,
c) u jednotek sboru dobrovolných hasičů umístěných na území městských částí jmenné seznamy velitelů a strojníků,
d) telefonní čísla ohlašoven požárů a spojení na jednotku.


ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.1999


Ing. arch. Jan Kasl, v. r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. PrahyPřílohy:

č. 1 Kriteria pro hodnocení katastrálního území
Kriteria pro stanovení stupně a kategorie nebezpečí objektů

č. 2 Seznam jednotek požární ochrany zařazených v jednotlivých kategoriích plošného pokrytí

č. 3 Předurčenost jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy pro jednotlivé typy událostí - doporučená skladba techniky a vybavení pro typ výzvy:
1. Vybavení výzvy požár
2. Vybavení výzvy technický zásah

č. 4 Operační řešení uložené na operačním středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
- letiště Praha Ruzyně
- Strahovský tunel

č. 5 Mapové soubory na mapách hlavního města Prahy v měřítku 1: 20 000 uložené na operačním
středisku Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
a) mapa území hlavního města Prahy s izočarami dojezdů v intervalu 3, 5, 7, 10 minut
b) mapa území hlavního města Prahy s dislokací stanic Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy - jednotky požární ochrany I
c) mapa území hlavního města Prahy s dislokací stanic Hasičských záchranných sborů podniků – jednotky požární ochrany IV
d) mapa území hlavního města Prahy s dislokací stanic jednotek požární ochrany III a jednotek požární ochrany V
e) mapa území hlavního města Prahy s dislokací budoucích stanic Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy – jednotky požární ochrany I