Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25.11.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

1. Příloha č. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy
se doplňuje takto:

V odstavci 01) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop Movitý maj.
(Kč)
Nové Město
2313/7
2014
. .
Nové Město
2313/10
262
. .
Nové Město
2318/9
7098
. .
Staré Město
1000/1
2528
. .

včetně terénních a sadových úprav, drobné architektury a staveb bez č. pop. na pozemku parc. č. 2318/9 v k.ú. Nové Město (středisko údržby zeleně, dětské hřiště s domkem pro hlídače)”

V odstavci 04) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop Movitý maj.
(Kč)
Michle
955
363
. .
Michle
956
719
. .
Nusle
1154
6247
. .
Nusle
3072
2278
. .
Nusle
2387(1/2)
26246 (celková)
. .
Nusle
3163/1
421
. .
Nusle
3163/2
669
. .
Nusle
731
217
. .
Nusle
801
1605
. .
Nusle
802
5656
. .
Nusle
3015
7135
. .
Záběhlice
4393
263
. .
Záběhlice
4395
266
. .
Záběhlice
5799
3030
. .
Záběhlice
5804
1906
. .
Záběhlice
5805
450
. .
Záběhlice
5806
2778
. .
Záběhlice
5808
968
. .
Záběhlice
5809
2290
. .
Záběhlice
5813
529
. .
Záběhlice
5814
1996
. .
Záběhlice
5815
54
. .
Záběhlice
5819
2003
. .
Záběhlice
5820
1510
. .
Záběhlice
5821/1
393
. .
Záběhlice
5841
9239
. .
Záběhlice
5842
2314
. .

včetně staveb bez č.pop. na pozemcích, terénních a sadových úprav”

V odstavci 47) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop Movitý maj.
(Kč)
Horní Měcholupy 523/114 1137 . .

V odstavci 57) se na konci připojuje tento výčet :

Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop Movitý maj.
(Kč)
Troja 1596/3 (1/2) 1870 (celková) . .

2. Příloha č. 2a vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl. m. Prahy, se doplňuje takto :

Název díla
Městská část

Katastrální území

Na objektu parc.č

č. pop

Josef Mánes

MČ Praha 1

Staré Město

1000/1

.Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2000.
Ing. arch. Jan K a s l ,v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy