Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.10.1999 vydat podle § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) , tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
 
Vyhláška hlavního města Prahy č. 1/1991 Sb. hl. m. Prahy o znaku a praporu hlavního města Prahy a jejich užívání, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1992 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

1. Čl. 3 odst. 1 zní:

“(1) Užívat znaku hlavního města Prahy mohou hlavní město Praha, jeho orgány a organizace. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou znak hlavního města Prahy užívat jen se souhlasem rady zastupitelstva hlavního města Prahy.”


2. Čl. 4 odst. 1 zní:

“(1) Užívat praporu hlavního města Prahy mohou hlavní město Praha, jeho orgány a organizace. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou prapor hlavního města užívat jen se souhlasem rady zastupitelstva hlavního města Prahy.”

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1999.


Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy