Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.5.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 44/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1996 Sb. hl. m. Prahy,
Vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1996 Sb. hl. m. Prahy ,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1996 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1996 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 41/1996 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1997 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1997 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1997 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1997 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1997 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1998 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 17/1998 Sb. hl. m. Prahy
Vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1998 Sb. hl. m. Prahy, se mění a doplňuje takto:

1.V příloze č. 4 se za položku č. 5 vkládá nová položka č. 6, která zní:
pol. předpis § předmět působnosti
6. zákon č. 99/1963 Sb. 336 odst. 1 přijímání uvědomění soudu o době a místě odhadu nemovitosti a jejího příslušenství při výkonu rozhodnutí

2. V příloze č. 4 se dosavadní položka č. 6 označuje jako položka č. 7


Čl. 2
 
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se zmocňuje, aby ve Sbírce obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy vyhlásila úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1999.Ing. arch. Jan Kasl, v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy