Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.5.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Nad rozsah stanovený zákonem o hlavním městě Praze se městské části podílejí na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy tím, že
a) se zástupce orgánu městské části účastní při provádění soupisu movitých věcí, které by
mohly být prodány při výkonu rozhodnutí 1)
b) se zástupce orgánu městské části účastní při provádění vyklizení při výkonu rozhodnutí 2)
c) přijímají vyrozumění předsedy senátu o tom, kdy bude přestěhování provedeno 3)
d) přijímají vyrozumění předsedy senátu o tom, kdy bude vyklizení provedeno 4)
e) uschovávají věci odstraněné z vyklizovaného objektu, není-li přítomen nikdo, kdo by mohl
věci převzít nebo je-li převzetí věci odmítnuto 5)
f) navrhují prodej uschovaných věcí, nevyzvedl-li si je povinný do 6 měsíců ode dne, kdy byly uschovány 6)
g) se zástupce orgánu městské části účastní při provádění odebrání věci při výkonu
rozhodnutí 7)
h) se zástupce orgánu městské části účastní při provádění výkonu rozhodnutí rozdělením
společné věci jinak než prodejem 8)

Čl. 2


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 1999.

Ing. arch. Jan K a s l, v.r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


l ) § 326 odst. 1 občanského soudního řádu
2) § 341 odst. 1 občanského soudního řádu
3) § 341 odst. 2 občanského soudního řádu
4) § 342 odst. 3 občanského soudního řádu
5) § 343 odst. 2 občanského soudního řádu
6) § 344 odst. 1 občanského soudního řádu
7) § 345 odst. 3 občanského soudního řádu
8) § 349 odst. 1 občanského soudního řádu