Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 22.6.1999 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm.l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 18 odst.1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, ve znění vyhlášky č. 41/1998 Sb. hl.m.Prahy a vyhlášky č. 3/1999 Sb. hl.m. Prahy, se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 3 odst. 3 zní:
“ (3) Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozovány celoročně, pokud v příloze této vyhlášky není stanoveno jinak. Doba prodeje zboží a poskytování služeb je od 9.00 hod. do 22.00 hod. , pokud v příloze této vyhlášky není stanovena doba kratší nebo pro restaurační zahrádky není v příloze této vyhlášky na základě předchozího odborného posouzení provedeného příslušným orgánem 10) stanovena doba delší. Do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu.”

2. Viz. příloha č. 1

1. Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb je provedeno dle definic v čl. 1.
2. Adresa místa, kde je realizován prodej zboží nebo poskytovány služby, je pokud možno, názvem dané ulice, náměstí, číslem, popř. dalším upřesněním, např. před vstupem do metra, u stanice MHD apod.
3. Zkratky jsou používány pouze ty, které jsou obecně známé (MHD - městská hromadná doprava, OD - obchodní dům, SM - supermarket, KD - kulturní dům, NS - nákupní středisko, ZC - směr z centra, DC - směr do centra).
4. Prodejní doba (sloupec 5) je uvedena v příloze u :
a) tržnic a tržišť pouze tehdy, je-li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 1, tj. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
b) tržních míst pouze tehdy, je-.li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 2, tj. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
c) restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst pouze tehdy, je-li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 3, tj..jiná než 9,00 - 22,00 hodin

5. Doba provozu (sloupec 6) je uvedena dle čl. 3:
a) celoročně
b) příležitostně , jako určité období roku s konkrétním datem.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.


Ing. arch. Jan K a s l, v. r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátoraPoznámka:
1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
2) § 35 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů
3) § 37 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů
4) § 33 písm. b) a příloha č. 2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a směrnice MZ č. 72 sbírky hygienických předpisů sv. 64/1987 o hygienických požadavcích na zřizování a provoz zařízení společného stravování
5) § 31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů
6) zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně
7) zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
8) vyhláška č. 295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
9) vyhláška č.121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
10 § 4 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
11) § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a vyhláška č. 337/1997 Sb.,
12) § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
13) vyhl. č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
14) § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
15) § 5 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
16) § 26 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
17) § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
18) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů
zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů
zákon ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů