Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.10.1999 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 48/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :

 
Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1999 Sb. hl. m. Prahy, se mění a doplňuje takto :

1. V čl. 2 odst. 1 písm. a) se za slovem “změn” vypouští čárka a slova “včetně zařízení staveniště” a za slovem “vedení” se vypouští čárka a slova “včetně zařízení staveniště”.

2.V čl. 2 odst. 1 se vypouští písmeno b).
Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena b) až k).

3. V čl. 3 odstavec 1 včetně odkazu pod čarou č. 3) zní :

“(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. V případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem. V případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od 1. dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. Je-li sídlo správce poplatku ve stejné městské části jako sídlo orgánu, který povoluje užívání veřejného prostranství podle zvláštních předpisů3) (městská část Praha 1 až 15) , je ohlašovací povinnost splněna podáním žádosti o toto povolení.

3) např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích”


4. V čl. 3 se vypouští dosavadní odstavec 2 a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V čl. 4 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které zní :

“(2) Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka je splatná nejpozději 30. den užívání.

(3)V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od 1. dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.”

6. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V čl. 5 odstavci l písmeno b) se za slovy “dopravních inspektorátů a” vypouštějí slova: “místních oddělení”

8. V čl. 5 odstavci 1 písmeno d) zní:

“d) užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník ,”

9. V čl.5 odstavci 1 písmeno e) zní:

“e) umístění stavebního zařízení dle čl.2 odst.1 písm. a) této vyhlášky v případě staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí,”

10.V čl. 5 odstavci 1 se doplňuje písmeno f), které zní :

“f) umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, které nepřesáhne 3 dny.”

Čl.2.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.11.1999.


Ing. arch. Jan Kasl,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Švec,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy