Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16.12.1999 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 
Vyhláška hlavního města Prahy č. 22/1993 Sb. hl. m. Prahy o čestném občanství hlavního města Prahy a čestných poctách hlavního města Prahy se mění a doplňuje takto:

1. Název vyhlášky zní: “Vyhláška hlavního města Prahy o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy”.

2. V čl. 4 se vypouštějí věta druhá a věta třetí.

3. Název části II. zní: “Ceny hlavního města Prahy”.

4. Čl. 8 až 14 znějí:

“Čl. 8
Ceny hlavního města Prahy ( dále jen “ceny”) jsou udělovány za významná umělecká, vědecká a jiná významná díla, která mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze.

Čl. 9
Cenami jsou: a) stříbrná medaile hlavního města Prahy s diplomem a zápisem do pamětní
knihy spojená s peněžitou částkou ve výši 100 000 Kč,
b) bronzová medaile hlavního města Prahy s diplomem a zápisem do pamětní
knihy spojená s peněžitou částkou ve výši 50 000 Kč.

Čl. 10
Návrhy na udělení cen mohou podávat členové Zastupitelstva hlavního města Prahy a členové obvodních a místních zastupitelstev.

Čl. 11
Ceny jsou udělovány na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana.


Čl. 12
Ceny se udělují zpravidla u příležitosti výročí vzniku jednotné Prahy (12. únor) a u příležitosti výročí vzniku republiky (28. říjen).

Čl. 13
Lhůta k podání návrhů končí vždy 1. prosince a 1. srpna.

Čl. 14
Udílení cen je spojeno se slavnostním ceremoniálem.


5. Čl. 15 až 23 se vypouštějí.

6. Nad čl. 24 se vkládá nadpis, který zní:

“ČÁST III
Ustanovení společná a závěrečná”


Čl. 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2000Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy