Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 21.10.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1.

Příloha č. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, se doplňuje takto:

V odstavci 57) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc. číslo Výměra (m2) Č. pop Movitý maj. (Kč)
Troja 1598/1 1521 . .
Troja 1598/5 258 . .
 
Čl. 2.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29.10.1999.Ing. arch. Jan K a s l ,v.r.
primátor hl.m. Prahy
 
Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy