Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 13.7.1999 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 28 odst. 4 písm. a) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
 
Požární poplachový plán hlavního města Prahy (dále jen “plán”) stanovuje zásady soustředění jednotek požární ochrany v rámci jejich operačního řízení při zásazích na celém území hlavního města Prahy v případě požárů, živelních pohrom nebo jiných mimořádných událostí. Plán se využívá i pro spolupráci složek v rámci integrovaného záchranného systému.


ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU

Čl. 2
 
1. Za účelem zabezpečení potřebného množství sil a prostředků nutných k řešení operativní situace na území hlavního města Prahy jsou do plánu zařazeny jednotky požární ochrany. Jejich rozmístění vychází ze zabezpečení plošného pokrytí hlavního města Prahy. V příloze č. 1 jsou stanoveny hasební obvody pro jednotky hasičských stanic č. 1 až 11 Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

2. Předurčenost jednotek požární ochrany pro jednotlivé městské části na území hlavního města Prahy je uvedena ve zvláštním předpisu 1)
1) příloha č. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č.17/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany.


Čl. 3

Charakteristika mimořádné události a kategorie zásahů
Požáry, živelní pohromy a jiné mimořádné události jsou charakterizovány druhem události a jejími možnými následky. Druh události je v dalším charakterizován kategorií zásahu. Následky události se podle rozsahu dělí do následujících stupňů:

Stupeň
událostí jsou narušeny (ohroženy)
I.
“malý případ”
- části jednotlivých budov
- jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy
- plochy do 100 m2
II.
“střední případ”

- celé jednotlivé budovy
- jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob
- plochy do 10 000 m2
- desítky osob
III.
“velká událost”
- několik budov najednou
- soupravy železniční a letecké přepravy a metro
- plochy do 1 km2
- stovky osob
IV.
“zvláštní stupeň”
“katastrofa”
- celé urbanistické celky
- plochy nad 1 km2
- více než tisíc osob
 
Čl. 4

Organizační zabezpečení operativní části plánu
1. Členění plánu se provádí na základě základních úkolů jednotek požární ochrany stanovených ve zvláštním předpisu2) a tomu odpovídající operační činnosti.
A - vybavení výzvy “požár” - do této činnosti plánu spadají všechny druhy událostí, které svým charakterem souvisejí s lokalizací a likvidací požárů.
B - vybavení výzvy “technický zásah” - do této části plánu spadají všechny druhy zásahů související s prováděním záchranných prací při živelních pohromách nebo při mimořádných událostech, pokud jsou bezprostředně ohroženy lidské životy, nebo hrozí-li značná škoda z nebezpečí z prodlení. Totéž se vztahuje i na chemické a ekologické havárie.

2) § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně


2. Pro efektivní nasazení sil a prostředků potřebných k zajištění likvidace požárů, živelních pohrom a mimořádných událostí (dále jen operativní situace) se člení operativní část plánu do čtyř stupňů poplachu, které odpovídají kategorizaci následků, uvedené v čl. 3 této vyhlášky.
Jako základ pro zařazení události do příslušného stupně slouží počet nasazených jednotek stanic Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a jednotek Hasičských záchranných sborů podniků pro likvidaci události podle operativní situace.


Stupeň
poplachu
Hasební obvod Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Počet základních jednotek
Hasební obvod jednotek Hasičských záchranných sborů podniků
Počet základních jednotek
Řízení
zásahu
.
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Hasičský záchranný sbor podniku
Hasičský záchranný sbor hlavního města PrahyHasičský záchranný sbor podniku .
I.
1
-
-1zpravidla bez štábu
II.
2 až 3
-
1 až 21směnový štáb Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
III.
4
1 až 2
3 až 42 stálý štáb Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
IV.
dvě směny
dostupný
dvě směnydostupnýkrizová a havarijní komise

3. V rámci operativní skladby sil a prostředků požárních jednotek a charakteru operativní situace vybavování výzev se člení do následujících kategorií výjezdu:
Výzva “požár”
A - 1 Budovy pro bydlení, ubytování a občanské vybavenosti
A - 2 Budovy a zařízení pro výrobu a skladování, garáže, energetická zařízení, průmyslové objekty
A - 3 Dopravní prostředky
A - 4 Lesní hospodářství a zemědělství, skládky
A - 0 Ostatní výzvy, které nelze zařadit do předcházející kategorie výjezdů.

Demoliční objekty jsou zařazovány do příslušné kategorie podle původního charakteru objektu nebo zařízení.
Výzva “technický zásah”
B - 1 Dopravní nehody (letecké, vlakové, na pozemních i dalších komunikacích)
B - 2 Práce na vodě (vyhledávání a zajišťování utonulých, veškeré práce při použití člunů s výjimkou
olejových havárií)
B - 3 Čerpání vody
B - 4 Olejové a ropné havárie (vzniklé na vodě, na pozemních komunikacích, v kanalizaci ...)
B - 5 Výrony nebezpečných látek (výbuchy a úniky plynů, únik nebezpečných látek, havárie s přítomností “RA” látek,
otravy plyny ...)
B - 6 Technologická pomoc (poskytuje se v případě nebezpečí z prodlení, ohrožení životů nebo hrozí-li velké materiální škody - chlazení žhavých materiálů, odstavování zařízení v nepříznivých podmínkách např. v dýchací technice)
B - 7 Technická pomoc (zajišťovací práce neodkladného charakteru při poškození budov, práce s
výškovou technikou, součinnost s policií, vyprošťování osob z různých prostředí, odstraňování překážek ...)
B - 8 Vnikání do uzavřených prostor a vyprošťování (otevírání bytů, zámků, dveří, vyprošťování osob z výtahů, závalů ...)
B - 0 Ostatní události, které nelze zařadit do předcházejících kategorií výjezdů.

4. Součinnost se speciálními službami hlavního města Prahy musí být zajišťována a řízena prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.


Čl
. 5

Stanovení hasebních obvodů

1. Hasební obvod hlavního města Prahy je vymezen územím hlavního města Prahy. Hasební obvody subjektů, ve kterých je zřízena jednotka hasičského záchranného sboru podniku jsou vymezeny územím spadajícím do operativní činnosti jednotky požární ochrany určené zřizovatelem. Zvláštním režimem je organizován zásah jednotek požární ochrany mimo území hlavního města Prahy. Podrobnosti řeší příloha č. 1 a dohody o poskytování pomoci při mimořádných událostech ve Středočeském kraji.

2. Každá stanice má stanoven hasební obvod pro zásah v I. stupni poplachu (příloha č. 1). Výjezd mimo hasební obvod v I. stupni poplachu je možný v případě výjezdu místní stanice k jinému případu nebo při potřebě speciální techniky, kterou místní stanice nedisponuje. Ve vyšším stupni poplachu je hasebním obvodem stanice Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy celé území hlavního města Prahy. Priorita výjezdu jednotlivých stanic je dána podle dojezdové vzdálenosti do konkrétních městských částí.

3. Nasazení jiné stanice Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy v I. stupni požárního poplachu mimo vlastní hasební obvod je možné v následujících případech:
a) nasazení místní stanice Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy na řešení jiné události,
b) předurčenost stanice pro speciální činnost (např. stanice č. 2 chemicko-technická služba, stanice č. 1 a 6 lezecká družstva …)
c) nasazení speciální techniky podle vyžádání velitele zásahu a rozhodnutí operačního střediska.

4. Celé území hlavního města Prahy je stanoveno jako hasební obvod pro:
a) jednotky požární ochrany III od II. stupně požárního poplachu,
b) jednotky požární ochrany V od III. stupně požárního poplachu,
c) jednotky požární ochrany IV od III. stupně požárního poplachu na základě dohody o poskytování pomoci při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných události, uzavřené mezi Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a zřizovatelem jednotky.


Čl. 6


Zabezpečení jednotlivých stupňů poplachu potřebnými silami a prostředky

1. Základní zabezpečení pokrytí výzvy optimálním složením potřebných sil a prostředků jednotek požární ochrany k provedení zásahu v jednotlivých stupních pro hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je řešeno v příloze č. 2 a 3.

2. Povolání dalších sil a prostředků tvořících rozdíl mezi potřebou a doporučenými počty je v kompetenci operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a velitele zásahu.


ČÁST TŘETÍ
OPERATIVNÍ ČÁST PLÁNU

Čl. 7

Operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

1.Pro zabezpečení plnění úkolů operačního řízení při soustřeďování jednotek požární ochrany a plnění úkolů podle tohoto plánu je zřízeno operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. Organizuje spolupráci orgánů, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při zdolávání požárů a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Zajišťuje koordinování postupu prací pro potřeby integrovaného záchranného systému.

2. Operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy je centrum vysílání, řízení a koordinace sil a prostředků požární ochrany na území hlavního města Prahy pro potřeby jejich nasazení na požární zásah a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Záchrannými pracemi při mimořádných událostech a živelních pohromách jsou i technické zásahy jednotek. Operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy plní funkci okresní ohlašovny požárů a ohlašovny požárů obce.

3. Operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy je v rámci operačního řízení nadřízeno:
a) ohlašovnám požárů zřízeným u hasičských záchranných sborů podniků,
b) místním ohlašovnám požárů (pracoviště spojové služby jednotlivých stanic Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů hlavního města Prahy).

Čl. 8

Ohlašovny požárů jednotek požární ochrany hasičských záchranných sborů podniků
1. Ohlašovny požárů jsou zřizovány u právnických osob a podnikajících fyzických osob, kde je zřízena jednotka hasičského záchranného sboru podniku.

2. Ohlašovny požárů na úseku operačního řízení zabezpečují:
a) příjem a vyhodnocení informací o mimořádných událostech ve svém hasebním obvodu,
b) vyslání vlastních sil a prostředků jednotek požární ochrany a součinnost ostatních služeb na základě vyhodnocení výzvy o mimořádné události ve svém hasebním obvodu a v souladu s vlastní operační dokumentací,
c) povolání chybějících sil a prostředků prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy,
d) neprodlené oznámení výjezdu vlastní jednotky k mimořádné události ve svém hasebním obvodu na operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy,
e) vyslání vlastních sil a prostředků mimo svůj hasební obvod na základě požadavku operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a v souladu s tímto plánem,
f) okamžité vyrozumění operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy v případě prvotního proniknutí informace o mimořádné události mimo vlastní hasební obvod,
g) informování operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy o stavu a změnách ve složení vlastních sil a prostředků za předem dohodnutých podmínek.


Čl. 9

Místní ohlašovny požárů a místa, kde se hlásí požár
1. Místní ohlašovny požárů jsou zřizovány na území hlavního města Prahy a ve všech jeho městských částech.

2. Místní ohlašovny požárů zabezpečují:
a) příjem a vyhodnocení informací o mimořádných událostech, případně vyslání vlastních sil a prostředků jednotek požární ochrany na základě přijetí výzvy o mimořádné události ve svém hasebním obvodě,
b) neprodlené oznámení o přijetí informace o mimořádné události, případně výjezdu vlastní jednotky k mimořádné události, ve svém hasebním obvodě na operační středisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy,
c) vyslání vlastních sil a prostředků mimo svůj hasební obvod na základě požadavku operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a v souladu s tímto plánem,
d) okamžité vyrozumění operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy v případě prvotního proniknutí informace o mimořádné události mimo vlastní prioritu hasebního obvodu,
e) informování operačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy o stavu a změnách ve složení vlastních sil a prostředků.


ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.1999

Ing. arch. Jan Kasl, v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


Přílohy:
č. 1 Vymezení hasebních obvodů jednotlivých stanic Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
č. 2 Technika pro vybavení výzvy “Požár”
č. 3 Technika pro vybavení výzvy “Technický zásah”