Vyhláška č.17/1999

Příloha č.1

1. Kritéria pro hodnocení katastrálního území

a) určení stupně a kategorie nebezpečí pro katastrální území se provádí na základě výsledného součtu bodů - Kc, kterého se dosáhlo hodnocením podle následujících kritérií,

b) kritérium počtu obyvatel - Ko

Tabulka č. 1 (Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany MV č. 4/1993)

Počet obyvatel

Hodnota Kc

do 20

1

20 - 200

5

201 - 1000

10

1001 - 4000

12

4001 - 10000

14

10001 - 50000

15

nad 50000

20

c) kritérium charakteru území - Ku i

Tabulka č. 2 (Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany MV č. 4/1993)

Popis kriterií

Hodnota Ku i

Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu obyvatel v katastru vyšším než 2000 osob

Ku 1 = 1

Historické centrum obce s komplexem historických budov, které mají charakter národní kulturní památky nebo historicky chráněného území

Ku 2 = 2

Dopravní centrum státního a mezinárodního významu s nepřetržitým provozem a skladovým hospodářstvím nebo katastrální území s rozvinutou podnikatelskou, výrobní, skladovou a obchodní strukturou mimo objektů dle Sbírky pokynů náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany MV č. 4/1993

Ku 3 = 1

d) kritérium zásahů - Kz

Hodnota kritéria zásahů je závislá na počtu požárních zásahů jednotek požární ochrany v posuzovaném katastrálním území. Rozhodující je počet požárních zásahů v předchozím roce.

Tabulka č. 3 (Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany MV č. 4/1993)

Počet zásahů

Kz

do 40

0

40 - 120

1

nad 120

2

e) konečné kritérium - Kc

Tato konečné kriterium je rozhodující pro zařazení katastrálního území do stupně a kategorie nebezpečí a je součtem hodnot jednotlivých kritérií podle vztahu

Kc = Ko +S3 Ku i + Kz

Zařazení katastrálního území do stupně a kategorie nebezpečí se provede podle velikosti kritéria Kc a tabulky č. 5

Tabulka č. 4 (Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany MV č. 4/1993)

Stupeň nebezpečí

Kategorie nebezpečí

Hodnota Kc

I.

A

25 a více

I.

B

21 – 24

II.

A

16 – 20

II.

B

11 – 15

III.

A

6 – 10

III.

B

3 – 5

IV.

A

do 2

2. Kritéria pro stanovení stupně a kategorie nebezpečí objektů

Tabulka č. 5 (Sbírka pokynů náčelníka hlavní správy Sboru požární ochrany MV č. 4/1993)

Stupeň

Nebezpečí

kategorie

nebezpečí

Popis objektů

I.

A

1. Podniky, které skladují, vyrábí nebo zpracovávají látky v množstvích, které je charakterizováno jako rizikové nebo které provozují rizikové technologie podle zvláštních předpisů v případech, že je zřízen hasičský záchranný sbor podniku a pokud zde není zajištění technickými prostředky proti požáru

 

 

 

I.

 

 

 

B

2. Obytné budovy s výškou větší než 45 m.

3. Budovy se 3 a více podzemními podlažími nebo budovy s výškou vyšší než 45 m, užívané k obchodu nebo službám.

4. Nemocnice s více než 120 lůžky.

5. Podniky a sklady, u kterých bylo uloženo zřídit hasičský záchranný sbor podniku s výjimkou objektů zařazených pod položkou č. 1.

6. Hotely a ubytovny s lůžkovou kapacitou

- nad 120 osob, pokud nemají elektrickou požární signalizaci,

- nad 300 osob, pokud mají elektrickou požární signalizaci.

7. Společenská zábavní centra a kulturní zařízení s kapacitou pevně zabudovaných židlí pro více než 500 osob

II.

A

8. Objekty pro přestárlé občany nebo občany vyžadující zvláštní zdravotní péči pro více než 120 osob

 

 

II.

 

 

B

9. Rozvodny el. Sítí dálkového vedení celostátního a mezinárodního významu, kompresory a přečerpávací stanice produktovodů celostátního a mezinárodního významu, kde není zřízena jednotka požární ochrany.

10. Sklady velkoobchodu a výrobců s průmyslovými hnojivy nebo přípravky na ochranu rostlin.

11. Společenská zábavní centra a kulturní zařízení s kapacitou pevně zabudovaných židlí pro více než 300 osob.

III.

A

12. Hotely a ubytovny s lůžkovou kapacitou 50 - 120 osob, pokud nemají systém elektrické požární signalizace.

13. Podniky a sklady, u kterých bylo uloženo zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku

III.

B

14. Farmy pro chov užitkových zvířat s více než 100 ks hovězího dobytka nebo 300 ks prasat.

IV.

A

15. Lesy, přírodní prostředí

Nezařazují se – zásah řešen zvláštním způsobem

 

16. Osamoceně stojící objekty (televizní vysílače, horské chaty a jiné nepřístupné objekty a místa)