Vyhláška č.17/1999

Příloha č. 3

Předurčenost jednotek požární ochrany pro jednotlivé typy událostí -

doporučená skladba techniky a vybavení typu výzvy

 

1. Vybavení výzvy požár

 

Požár budov I.

 • budovy do 2. nadzemního podlaží
 • rodinného domku
 • ve světlíku
 • kanceláře
 • demolice
 • zahradní chaty, altánu
 • drobné provozovny
 • jednotlivé a řadových garáží

Stupeň

Poplachu

Skladba techniky

1.

A1

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

A2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Požár budov II.

 • budovy od 2. do 8. nadzemního podlaží

 • laboratoře obecně

 • kancelářských prostorů

 • obchodů, restaurací, vináren, klubů

 • čerpacích stanic PHM a LPG

 • patrových garáží

 • muzeí, galerie – rozsáhlejší expozice

 • nemocnic – ambulantní části (jednotlivé ordinace), lůžkové části (do 10 lůžek)

 • budov pro ubytování nebo shromažďování do 120 osob

 • dílen

 • malých skladů

 • podzemních prostorů budov do 1. podzemního podlaží

 • střech objektů

 • středně velkých výrobních objektů a technologií

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

A1

A2

B1

D1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

A1

A2

A2

B2

B2

D1

.

.

.

.

.

.

.

 

Požár budov III.

 • velkých obchodních domů a velkoprodejen

 • laboratoře s výskytem nebezpečných látek

 • hromadných garáží

 • výrobních hal

 • nemocnic – ambulantních částí (polikliniky), lůžkových částí nad 10 lůžek

 • budov od 9. nadzemního podlaží výše

 • historické budovy – rozsáhlé stavby, komplexy

 • sportovních hal – rozsáhlé stavby pro shromáždění vyššího počtu osob

 • škol - rozsáhlé stavby pro shromáždění vyššího počtu osob

 • budov pro ubytování nebo shromáždění nad 120 osob

 • velkoskladů

 • velkoobjemových zásobníků stlačených a zkapalněných plynů a plníren

 • skladů tlakových lahví

 • objektů spojů nad 30 m a rozhlasových a televizních studií

Stupeň

Poplachu

Skladba techniky

1.

A1

A1

A1

A2

A2

A2

B2

B2

D1

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

B2

B2

B2

D1

.

.

.

.

 

Požár – doprava

 • v silniční dopravě

 • v železniční dopravě

 • v tramvajové dopravě

(vyjma požárů ve Strahovském tunelu a metru)

Stupeň

Poplachu

Skladba techniky

1.

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Požár - zemědělské objekty

 • skladů stébelnatých látek

 • přípraven a skladů krmiv

 • skladů hnojiv

 • zásobníků a sil

 • stájí chovných farem a ZOO

 • velkochovných objektů

Stupeň

Poplachu

Skladba techniky

1.

A1

A1

A2

A2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A2

B1

.

.

.

.

.

.

Požár – energetika

 • trafostanice

 • elektrorozvoden

 • měníren

 • sdružených kolektorů

 • kabelových kanálů

Stupeň

Poplachu

Skladba techniky

1.

A1

E3

D1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A2

B1

E3

D1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Požár – látek

 • hořlavých plynů

 • ropných produktů

 • požárně nebezpečných látek obecně

 • hořlavých plynů ve svářečských soupravách

 • hořlavých prachů

 • pilin

 • hořlavých kovů

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

A2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

A2

A2

B1

D1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Požár – ostatní

 • sběrných nádob pro komunální odpad

 • odpadků

 • skládek odpadů

 • velkoobjemových kontejnerů s odpady

 • travních porostů

 • lesních a travních porostů

 • stohů sena a slámy

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

A2

A2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Požár – jiné

 • plavidel na vodní hladině

 • plovoucích přístavišť

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

E4

E5

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

E4

E5

A1

B1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

2. Vybavení výzvy technický zásah

 

Technický zásah – dopravní nehody, pozemní komunikace

 • zajištění (použití sorbentů ropných produktů, odpojení akumulátoru)

 • vyproštění vozidla

 • uvolnění komunikace

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

C1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Technický zásah – dopravní nehody na pozemních komunikacích s vyproštěním osob, vyjma Strahovských tunelů, Metra a leteckých mimořádných událostí

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

C1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

C1

C1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Technický zásah – železniční nehoda

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

C1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

C1

C1

C4

E1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Technický zásah – destrukce budov a narušení statiky konstrukcí bez záchrany osob

 • v důsledku sesuvu půdy

 • následkem působení přírodních vlivů

 • následkem výbuchů

 • následkem přetížení nosnosti

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

C1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

C1

A2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Technický zásah – destrukce budov a narušení statiky konstrukcí se záchranou osob

 • v důsledku sesuvu půdy

 • následkem působení přírodních vlivů

 • následkem výbuchů

 • následkem přetížení nosnosti apod.

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

A2

C1

C1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A2

C1

C1

C4

E1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Technický zásah – čerpání vody, práce na vodě

 • bourání ledů

 • technické zásahy v přístavech

 • ropné havárie a úniky látek na vodě

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

F1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

F1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Technický zásah – potápěčské práce

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

E7

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

E7

F1

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Technický zásah – práce na vodě – povodně

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

podle rozhodnutí povodňové komise

2.

podle rozhodnutí povodňové komise

 

Technický zásah – záchrana osob – výtahy

 • osoby uvízlé v kabině výtahů

 • zaklíněné osoby

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

C1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Technický zásah – úniky látek

 • plynů

 • vody

 • páry

 • toxických látek (kyseliny, louhy, zásahy)

 • radioaktivních látek

 • ropných látek

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

D1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Technický zásah – záchrana osob z těžko přístupných míst za pomoci

lezecké a speciální techniky

 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou

 • vyprošťování zavalené osoby

 • práce v podzemí

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

J1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

A1

A1

J1

J2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Technický zásah - zajišťovací práce

 • uvolněné části konstrukcí budov

 • rampouchy

 • včely

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

A1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

podle rozhodnutí velitele zásahu

Technický zásah - akutní technická pomoc

 • vyhrabání kotle

 • dodávka pitné vody při mimořádné situaci vyhlášené na území města

 • dodávka technologické vody

 • odvětrání prostorů

 • plošná dekontaminace

Stupeň

poplachu

Skladba techniky

1.

podle charakteru události

2.

podle charakteru události

Technický zásah - spolupráce s Policií České republiky, Městskou policií a Záchrannou službou hlavního města Prahy

 • násilné vstupy

 • součinnost s pyrotechnickou službou PČR

 • transport imobilních osob

 • odstranění překážek (např. padlé stromy apod.)

 • záchrana choromyslných

Stupeň poplachu

Skladba techniky

1.

podle charakteru události a požadavků operačního střediska jednotlivých složek

2.

podle charakteru události a požadavků operačního střediska jednotlivých složek

 

Technický zásah - spolupráce s havarijními složkami hlavního města Prahy

Stupeň poplachu

Skladba techniky

1.

podle charakteru vyžádání

2.

podle charakteru vyžádání

Kódovací tabulka techniky Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

(Druh techniky je označen velkým písmenem a konkrétní technika je označena číslem)

 

 

skupina

A

Cisternové automobilové stříkačky

.

.

.

1

malé cisterny

2

velké cisterny

skupina

B

Výšková technika

.

.

.

1

do 30 metrů

2

nad 30 metrů

skupina

C

Technické automobily (nůžky)

.

.

.

1

TA 1

3

TA 3

.

2

TA 2

4

TA 4

skupina

D

Vozy protiplynové služby

.

.

.

1

chemicko technická služba

2

DEA T 815

skupina

E

Speciální technika

.

.

.

1

autojeřáby

5

loď

.

2

olejové vozy

6

kontejnery nosiče

.

3

PLHA

7

potápěči

.

4

čluny

.

.

skupina

F

Dopravní automobil

.

.

.

1

DA 12 A 30

.

.

skupina

G

Požární přívěsy

.

.

.

1

odsavače kouře

4

PPS

.

2

osvětlovací

5

metro

.

3

pěnový

6

hadicový

skupina

H

Vyprošťovací nůžky

.

.

..

1

Ruční

2

kontejner

skupina

I

Agregáty

.

.

.

1

JMP – jednomužná mot. pila

6

Huricane

.

2

RAD – rozbrušovací agregát

7

SANIFT

.

3

vaky – ETTER, HOOLMATRO

8

vysavač včel

.

4

plovoucí čerpadla

9

závěsné motory

.

5

PAPEN

.

.

skupina

J

lezecká technika

.

.

.

1

lezecká výzbroj jednotlivce

2

lezecká výzbroj skupiny

skupina

K

Potápěčská technika

.

.

.

1

potápěčská výzbroj jednotlivce

2

potápěčská výzbroj skupiny