Příloha 1

Vymezení oblastí klidu

1. Oblast klidu "Botič-Milíčov"
zahrnuje Milíčovský les a rybníky, část údolí Botiče a údolí
Pitkovického potoka. Je vymezena od východu hranicí, která vychází od zámku
v Petrovicích, sleduje severní svahy Botiče a Pitkovického potoka, včetně
přirozených bočních zářezů, až po Lipany, kde se stáčí k jihu a posléze k
západu podél jižních svahů Pitkovického potoka. V Křeslicích se hranice
oblasti prudce lomí k jihu, u Černého rybníka splývá s administrativní
hranicí hl. m. Prahy a pokračuje západně přes Újezd ke Kateřinkám, kde se
přimyká k Milíčovskému lesu, obrací se k severu a postupuje na východ přes
Botič k výchozímu bodu. Vymezená oblast se dotýká katastrálních území
Kolovrat, Benic, Uhříněvsi, Pitkovic, Křeslic, Petrovic, Újezda a Hájů.
Celková rozloha oblasti klidu činí cca 825 ha.

2. Oblast klidu "Říčanka"
zahrnuje údolí Říčanského potoka s Uhříněvskou oborou, Podleský rybník,
Rohožník a
soustavu rybníků v Dubči a Lítožnici. Západní hranice sleduje okraj lesního
porostu Uhříněvské obory a pokračuje podél toku Říčanského potoka. Výchozí
hranice vede od Uhříněvské obory k Netlukám, směřuje po staré síti polních
cest k Dubči, postupuje podél okraje lesního porostu u Lítožnice, kde se
lomí k západu, překračuje Říčanský potok a navazuje na západní hranici
oblasti. Oblast klidu "Říčanka" zasahuje katastrální území Uhříněvsi a Dubče
s celkovou rozlohou cca 420 ha.

Vymezení oblastí klidu bylo provedeno podle základní mapy ČSSR 1 : 10
000 na návrh aktivů státní ochrany přírody a odborů školství a kultury
obvodních národních výborů v Praze 4 a 10, Pražským střediskem státní
památkové péče a ochrany přírody po dohodě s Útvarem hlavního architekta hl.
m. Prahy.

Příloha 2