Národní výbor hlavního města Prahy se na svém plenárním zasedání konaném dne 28. června 1984 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona o národních výborech vydat po projednání s obvodním národním výborem v Praze 4 a obvodním národním výborem v Praze 10 podle čl. 94 Ústavy ČSSR a podle § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Zřízení a vymezení oblasti klidu

1) Zřizuje se oblast klidu "Botič-Milíčov" na území ONV v Praze 4 a ONV v Praze 10 a oblast klidu "Říčanka" na území ONV v Praze 10.

2) Vymezení oblasti klidu (popis hranic) je obsaženo v příloze této vyhlášky.

3) Přesné hranice oblastí jsou zakresleny v základní mapě ČSSR v měřítku 1 : 10 000, která je součástí originálu této vyhlášky a je uložena v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody, tyto hranice jsou dále zakresleny v situačních pláncích, jež jsou přílohou této vyhlášky.

.PI 3x84x2a.pcx
.PI 3x84x2b.pcx

4) Vyznačení hranic oblastí klidu na přístupových cestách zajistí místně příslušné obvodní národní výbory ve spolupráci s odbornými orgány státní ochrany přírody.

Čl.2

Poslání oblasti klidu

Posláním oblasti klidu je zachovat a chránit vymezené části území pro jejich biologické, krajinné a estetické hodnoty a využít je k zotavení občanů, pro jejich odpočinek po práci a k poučení a tím přispět ke zlepšení životního prostředí.

Čl.3

Stavební činnost v oblastech klidu

1) V oblasti klidu "Botič-Milíčov" a "Říčanka" je možno provádět výstavbu objektů jen na místech k tomu určených podle schválené územně plánovací dokumentace.

2) Pro oblasti klidu se vyhlašuje trvalá stavební uzávěra 1) v tomto rozsahu:

a) V souvisle nezastavěných částech oblastí (ve volné přírodě) je zakázáno:
- umísťovat nové stavby s výjimkou drobných účelových zařízení pro zemědělství, lesnictví,
rybolov a pro účely státní ochrany přírody,
- budovat sportovní zařízení, která narušují ráz krajiny a vyvolávají potřebu rozsáhlejších
terenních úprav nebo stavebních prací,
- budovat umělé vodoteče nebo zpevňovat stávající vodoteče způsobem, který by postihl
břehové porosty, s výjimkou nezbytných retenčních nádrží,

b) Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby základního komunikačního systému a na území určená schválenou územně plánovací dokumentací pro výstavbu objektů. Výjimky z této stavební uzávěry povoluje v odůvodněných případech Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy 2).

3) Záměry, studie a projekty staveb, zařízení a úpravy, jež mají sloužit provozu orgánů a organizací, jež v prostoru oblastí klidu vykonávají pravidelnou činnost, mohou být realizovány jen se souhlasem orgánu státní ochrany přírody hl. m. Prahy.

Vyžadují-li terénní úpravy v souvisle nezastavěných částech oblastí klidu ve volné přírodě povolení podle zvláštních předpisů 3), mohou příslušné orgány vydat toto povolení jen se souhlasem orgánu státní ochrany přírody v hl. m. Praze.

Čl.4

Ochrana přírody v oblastech klidu

1) Stromy a keře rostoucí mimo les v oblastech klidu patří i v případě, není-li naplněn některý z jiných znaků stanovených obecně závaznými právními předpisy 4), do I. kategorie s ohledem na jejich krajinotvornou a estetickou hodnotu, ustanovení zvláštních předpisů o ochraně stromů zůstávají tímto nedotčena 5).

2) Mimo souvisle zastavěné části oblastí klidu ve volné přírodě je zakázáno:

a) tábořit, rozdělávat oheň,

b) kouřit v lesních porostech,

c) rušit klid oblastí křikem nebo jiným hlukem, zejména provozem rozhlasových přijímačů a magnetofonů

d) jakýmkoli způsobem poškozovat nebo ničit stromy, keře a rostliny

e) chytat, usmrcovat, záměrně rušit volně žijící živočichy nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje či prostředí

f) nechávat volné pobíhat psy, znečišťovat území

g) provádět i jiné činnosti, jež by mohly narušit poslání oblasti klidu, zejména umývání motorových vozidel, výměnu oleje, jízdu motorových člunů na vodních plochách a jízdu na koních mimo schválené a vyznačené trasy.
Čl.5

Omezení provozu motorových vozidel

1) Motorovým vozidlům je v oblastech klidu povolen pouze průjezd oblastí nebo příjezd na vyhrazená parkoviště po komunikacích podle stanovené místní úpravy silničního provozu 6).

2) V souvisle nezastavěných částech oblastí klidu je stání vozidel povoleno pouze na vyhrazených parkovištích.

3) Výjimky povoluje orgán, který místní úpravu silničního provozu stanovil 7), vždy po vyjádření příslušného odboru školství a kultury. Výjimka může být povolena zejména

a) vozidlům vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících mimo souvisle zastavěné části oblasti klidu 6),

b) služebním vozidlům orgánů a organizací, které v prostoru souvisle nezastavěných částí oblastí klidu provozují nebo vykonávají hospodářskou nebo jinou služební činnost a vozidlům jejich pracovníků k dopravě do práce.

4) Za vydání povolení se nevyměřuje poplatek 8).

5) V oblastech klidu je zakázáno provozovat sportovní motorismus.

Čl.6

Úkoly kontrolních orgánů

1) Dodržování režimu pro oblasti klidu zabezpečují, sledují a kontrolují příslušné orgány NVP a ONV v Praze 4 a Praze 10 a na základě pověření ONV též orgány příslušných MNV, jakož i orgány VB v rámci své působnosti. Uvedené orgány přitom spolupracují s Pražským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody a dalšími společenskými organizacemi.

2) Orgány a organizace uvedené v odst. 1) pečují o ochranu a rozvoj oblastí klidu a vedou jejich návštěvníky a uživatele k dodržování ustanovení této vyhlášky.

Čl.7

Sankce

O porušení povinností stanovených touto vyhláškou, pokud jsou přestupkem, platí obecné předpisy o projednávání přestupků 9).

Čl.8

Společná a závěrečná ustanovení

1) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů chránících speciální zájmy v oblastech klidu 10).

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 10. 1984.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.
 

1) § 32 písm. d), § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2) § 41 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 3) § 32 písm. d), § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
4) § 2 vyhl. č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
5) zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, vyhl. č. 54/1958 Ú.l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany, zákon č. 61/1964 Sb. a další
6) § 38 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu ve znění
pozdějších předpisů
7) § 54 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu
8) § 3 vyhl. č. 7/1979 Sb. NVP, o stání vozidel na území hl. m. Prahy (Parkovací řád) a o odtahování vozidel
9) zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování soc. pořádku
10) vyhláška č. 4/1979 Sb. NVP, o užívání povrchových vod na území vyhláška NVP č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. m. Prahy (novelizace vyhl. č. 2/1982 Sb. NVP)
11) vyhláška NVP č. 2/1981 Sb., o zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně na území hl. m. Prahy