Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 20. 10. 2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 43 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1 

Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy, která je uvedena v příloze.

§ 2

Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy je uložen na Magistrátu hlavního města Prahy.

 

§ 3 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

MUDr. Pavel  B é m,   v. r.

primátor hlavního města Prahy

  

Mgr. Rudolf  B l a ž e k,   v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy