Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. června 2005 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 4a odst. 1 písm. a)  zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č.135/1994 Sb. a zákona  č. 320/2002 Sb., toto nařízení :

 

 


§ 1

 

       Nařízení č. 52/2000 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách  jízdného v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy a parkovného na parkovištích P + R zapojených do systému Pražské integrované dopravy, se zrušuje.                                                                        § 2


 
Toto nařízení  nabývá účinnosti dnem 1.července 2005.


 
MUDr. Pavel  B é m , v . r.
primátor hlavního  města PrahyMgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.
náměstek primátora hlavního  města Prahy

.