Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 29. 11. 2005 podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 2 odst. 1   písm. f) a odst. 6 zákona  č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona   č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,  ve znění zákona č. 384/2005 Sb., vydat toto nařízení:

 

 

§ 1

 

(1) Reklama šířená komunikačními médii podle § 3 na veřejně přístupných místech mimo provozovnu1) jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu2) se na území Pražské památkové rezervace3) zakazuje.

 

(2) Veřejně přístupným místem mimo provozovnu (dále jen „veřejně přístupné místo“) se pro účely tohoto nařízení rozumí prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

1) § 62 odst. 2 a § 82 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

 

2) § 71 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

 

3) Nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

 

§ 2

 

Reklama podle § 1 odst. 1 je zakázána  od  0.00 hodin do 24.00 hodin. 

 

 

§ 3

 

Komunikačními médii, kterými nesmí být šířena reklama na veřejně přístupných místech, jsou:

 

a) letáky, navštívenky a vizitky šířené vůči neznámému adresátovi,

 

b) plakáty,  kromě těch, které jsou na základě smlouvy uzavřené s hlavním městem Prahou umístěny na městském mobiliáři, a dále tabule, tyče, pulty, či jiné konstrukce a zařízení, ať pohybující se, nesené, opřené či zavěšené, včetně jejich osvětlení, upoutané balóny nebo jiné tvary a plovoucí předměty,

 

c) dodatečné konstrukce na dopravních prostředcích prezentující reklamu jakýmkoli způsobem,

 

d) zařízení šířící reklamu zvukem či obrazem, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání4),

 

e) dopravní prostředky, umístěné na veřejně přístupném místě za účelem šíření reklamy nebo dopravní prostředky, u nichž je hlavním účelem jízdy šíření reklamy.

 

4)  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

§ 4

 

Zákaz šíření reklamy se nevztahuje  na

a) nabízení zboží a služeb5) ,

b) charitativní akce, prezentace politických stran a hnutí,

c) shromáždění, pouliční průvody a manifestace svolané podle zvláštního právního předpisu6),

d) akce  pořádané nebo spolupořádané hlavním městem Prahou nebo městskými částmi,

e) akce pořádané na základě smlouvy uzavřené mezi pořadatelem a hlavním městem Prahou nebo městskými částmi.

___________________________________________________________________________

5) § 1 odst. 10 nařízení č. 16/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.

 

6) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

§ 5

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2005.

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy