Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 12. 2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 41 odst. 3  zákona č. 111/1994 Sb.,  o silniční dopravě, ve znění zákona č. 229/2005 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

     Vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2002 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

1. V čl. 1 se odstavec 3 zrušuje.

 

2. V čl. 4 odst. 1 se slova „ nebo odboru živnostenského nebo odboru daní, poplatků a cen“ a „a pracovníci jednotlivých odborů Magistrátu hlavního města Prahy budou ve zkušební komisi účastni střídavě, v měsíčních cyklech“ zrušují.

 

3. V čl. 5 se odstavec 13 zrušuje.

 

4. Čl. 8 se zrušuje.

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy