Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24. 11. 2005  vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

 

     Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy,  obecně závazné vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl.  m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:

 

 

 

 

1.V příloze č. 7 části A, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        380/6                        710

  Krč                        2869/150                        2899

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

2. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Hlubočepy                        467/2                        648

  Hlubočepy                        467/3                        651

  Hlubočepy                        467/4                        82

  Hlubočepy                        467/5                        173

  Hlubočepy                        467/7                        56

  Hlubočepy                        467/10                        355

  Hlubočepy                        467/11                        88

  Hlubočepy                        467/12                        12

  Hlubočepy                        467/13                        1250

  Hlubočepy                        467/14                        7524

  Hlubočepy                        467/15                        60

  Hlubočepy                        467/16                        2

  Hlubočepy                        467/17                        214

včetně  staveb  bez  č.pop., terénních a  sadových  úprav, drobné  architektury,  které nejsou předmětem zápisu v  KN“ 

 

 

3. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 9 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Prosek                        640/43                        2931

 Vysočany                        2066/5                        617

včetně staveb bez  č.pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

4. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 10 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Vršovice                        1542/12                        201

  Strašnice                        2031                        11069

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v  KN“

 

 

5. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 11 na konci doplňuje tento výčet:

 

 „Chodov                        3322/1                        7131

  Chodov                        3326                        22

  Chodov                        3336/1                        13826

  Chodov                        3336/196                        2612

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav,  drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

6. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 12  na konci doplňuje tento výčet:

 

„Točná                        457/7                        438

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav,  drobné architektury, které nejsou předmětem zápisu v KN“ 

 

 

7. V příloze č. 7 části A, se v části  Praha 13  na konci doplňuje tento výčet:

 

  „Stodůlky            2860/178        17“

 

 

 

 

8.V příloze č. 7 části B, se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet:

 

„Braník                        1618/3                        1169

 Braník                        3014/1                        1225

 Krč                        1142/46                        547

 včetně staveb bez čísel popisných, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“

 

 

9. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet:

„Košíře                        1874                        34                        stavba bez č.pop. – rozhledna“

 

 

10. V příloze č. 7 části B, se v části Praha 6  na konci doplňuje tento výčet:

„Břevnov                                                                                        

stavba veřejného osvětlení „areálu Ladronka“  na parc.č. 2497/1, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502/1, 2503, 2505, 2506, 2509, 3722/1  v k.ú. Břevnov  v  pořizovací  hodnotě  1.940.406,- Kč

stavba veřejného osvětlení „nadchodu Patočkova“ na parc.č. 891, 3667/2, 185/3, 192/18, 3768/1 v k.ú. Břevnov  v pořizovací hodnotě 1.402.124,- Kč

Dejvice

stavba veřejného osvětlení „Památníku čsl. zahraničním vojákům padlým na bojištích II.  světové války 1939 – 1945“  na parc.č. 3998/6 v k.ú. Dejvice v pořizovací hodnotě  171.341,- Kč“

 

11. V příloze č. 7 části B, se za část Praha – Dolní Počernice vkládá nová část, která včetně nadpisu zní:

 

 

„Praha – Ďáblice

 Ďáblice                                                                                  

veřejné vodovodní řady (lokalita č. 1 - 8), splašková kanalizace (lokalita č. 1 – 7), čerpací stanice, dešťová kanalizace (lokalita č. 1 – 7), vše v celkové pořizovací hodnotě 152,215.890,-- Kč“

 

 

12. V příloze č. 7 části B se za část Praha - Zbraslav doplňuje nová část, která včetně nadpisu zní:

„Věci z vlastnictví hlavního města Prahy - kašny, veřejné plastiky, pamětní desky a veřejné studny:

 

Název díla:                        Městská část:               Katastrální                         Na pozemku                         Na objektu

                                                                               území:                      parc.č.:                  č.pop.:  

Zeus (Socha Jupitera)                        Praha 5                        Košíře                        1883                                                               

Diana                        Praha 5                        Košíře                        1868/1

(Socha Diany se psem)         

Kronos                        Praha 5                        Košíře                        1872/1

(Socha lidově zvaná škrtič)    

Sv. Jan Nepomucký                        Praha 5                        Košíře                        1888

(Socha Sv. Jana

Nepomuckého)

Kamenný stůl                        Praha 5                        Smíchov                        3134

Lachtan                         Praha 5                        Smíchov                        3134

(Plastika Lachtan)

Herkules                        Praha 5                        Smíchov                        3134

(Plastika Herkules)

Barokní sloup (Boží Muka) Praha 5                        Smíchov                        3134

Hana Kvapilová                        Praha 5                        Smíchov                        3134“

 

13. V příloze č. 10 se za bod 4. vkládá bod 5., který zní:

 

„5. Městská část Praha 11

a) Vymezeným majetkem se rozumí:

 kat.území                          parc.č.                           výměra (m2)                č.pop. 

  Chodov                        3322/1                        7131

  Chodov                        3326                        22

  Chodov                        3336/1                        13826

  Chodov                        3336/196                        2612

b) Městská část Praha 11 je povinna  převést do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy  na účet hlavního města Prahy 50% z celkové ceny pozemků, zjištěné dle zvláštního předpisu  platného ke dni uzavření kupní smlouvy."

 

Dosavadní body  5. až  10. se označují jako body  6. až  11.

 

 

 

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2006.

 

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k , v. r.

náměstek primátora hlavního města Prahy