Informace pro klienta směnárny

Souhrn základních pravidel pro klienty směnáren

Dnem 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 277/2013 Sb. „o směnárenské činnosti“, která posílila práva klientů vůči směnárnám.  Mezi nejdůležitější změny této novely patří:

  • povinnost směnárnám uveřejňovat pouze jeden kurzovní lístek
  • zrušení poplatků za směnu
  • právo na odstoupení klienta od směnárenského obchodu do výše v přepočtu 1000 EUR

Proto si Vám, klientům směnáren na území hl. m. Prahy, dovolujeme nabídnout souhrn základních pravidel, kterými chceme podpořit Váš záměr o směnu českých korun na valuty a naopak tak, abyste dokázali v co největší míře využít veškerých výhod, které dotyčná novela přinesla. Přesto je obezřetnost při směně peněz na místě, už s ohledem na skutečnost, že směnárník si stanovuje směnný kurz dle vlastního uvážení, z čehož vyplývá, že kurzy se v různých směnárnách mohou i výrazně lišit.  

1. Peníze směňujte pouze v označených směnárnách s jednoznačně uvedeným provozovatelem směnárny včetně jeho sídla a provozní dobou směnárny určenou pro styk s veřejností. Skutečnost, že je subjekt oprávněný ke směnárenské činnosti lze ověřit v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu vedených ČNB.

2. Každá směnárna musí zveřejnit jediný kurzovní lístek, pro klienty nejméně výhodný. Jinými slovy – klient nesmí dostat horší kurz, než uvedený na kurzovním lístku. (Výhodnější kurz může být ve směnárně zveřejněn pouze formou obecné informace bez uvedení konkrétního směnného kurzu).

3. Forma kurzovního lístku je pevně daná: směnárny jsou povinny jako první uvést informaci o nákupním kurzu cizí měny (většinou značeno „NAKUPUJEME“ či „NÁKUP“, kdy zákazník vkládá cizí měnu a protihodnotou obdrží Kč). Až následně směnárny musí uvádět informaci o prodejním kurzu cizí měny (většinou značeno „PRODÁVÁME“ či „PRODEJ“, kdy zákazník vkládá Kč a protihodnotou obdrží cizí měnu).

4. Poplatky za směnu jsou zrušeny. To neplatí pouze v případech úplaty za směnu mincí složených zákazníkem, šeku předloženého zákazníkem nebo za provedení směny bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz, dal-li zákazník platební příkaz k jejich převodu prostřednictvím provozovatele.

5. Směnárník je Vám, jako zákazníkovi, povinen vydat doklad o provedení směnárenského obchodu, na kterém musí být uvedeny zejména informace o provozovateli směnárny, o provedené směně včetně údaje o datu a přesném času realizace Vašeho směnárenského obchodu a v neposlední řadě o Vašich právech zákazníka – zejména o právu odstoupit od provedeného směnárenského obchodu.

6. Zákazník má právo odstoupit od provedeného směnárenského obchodu do 3 hodin od jeho provedení, přičemž lhůta na odstoupení běží pouze během provozní (otvírací) doby směnárny, ve které byl obchod uskutečněn. V případě, že je tento limit v den uskutečnění obchodu přerušen ze strany provozovatele směnárny (např. koncem otvírací doby), pokračuje začátkem otvírací doby dalšího dne a trvá minimálně 30 minut.

7. Zvláštní pozornost věnujte poněkud odlišnému režimu v případě provedení směnárenského obchodu v přepočtu nad 1000 EUR, protože právo na odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu s limitem 3 hodin dle bodu 6 máte jen do této výše, tedy do 1000 EUR. V případě Vašeho požadavku směny nad tento limit je směnárna povinna Vám ještě před zahájením směny poskytnout v písemné formě tzv. předsmluvní informaci, které věnujte zvýšenou pozornost. Zkontrolujte především, zda se skutečně jedná o Váš požadavek na obchod a zda na ní uvedený kurz odpovídá kurzovnímu lístku uveřejněnému ve směnárně. Teprve následně předejte svou hotovost ke směně.

8. Pokud Vám v případě Vašeho odstoupení od směnárenského obchodu provozovatel nemůže vrátit přijaté peněžní prostředky (např. v případě neobvyklé cizí měny, kterou směnárník vydal jinému zákazníkovi), může Vám vyplatit rozdíl přepočtený dle kurzu ČNB platného v den předcházející směnárenskému obchodu.

9. V případě jakéhokoliv problému vždy trvejte svých právech a nenechte se odradit. V případě nutnosti zavolejte Městskou policii (156) nebo Policii ČR (158). Pokud směnárna reklamaci i přesto odmítá vyřešit, tak můžete:

  • Podat písemnou stížnost České národní bance, která v případě oprávněnosti Vaší stížnosti může zahájit se směnárnou sankční správní řízení a uložit jí sankci. Česká národní banka ovšem nemá pravomoc přikázat směnárně náhradu Vám způsobené škody ani jinak rozhodovat soukromoprávní spor mezi Vámi a směnárnou
  • Podat návrh Finančnímu arbitrovi jako orgánu mimosoudního řešení sporů mezi Vámi a směnárnou, který může rozhodovat i o náhradě škody.

Stížnost je možno také podat písemně na adresu Magistrátu hl. m. Prahy, nebo elektronicky na emailovou adresu dpcsek@praha.eu, nebo posta@praha.eu.

 

 

16. dubna 2020
26. listopadu 2023