Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy
  • Gesční odbor: Odbor sociálních věcí
  • Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085
  • Celkový schválený rozpočet: 258 926 094,24 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2016 – 31. 03. 2019
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Pomoc potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich základních práv. Pomoc potřebným osobám byla realizována prostřednictvím podpory vybraných druhů sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb na území hl. města Prahy.

Webové stránky: https://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/aktualne_v_oblasti_planovani_soc_sluzeb/index.html

Realizačně byl projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem konkrétních sociálních služeb. Cílovou skupinou projektu byli bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby pečující o malé děti, osoby v nebo po výkonu trestu, rodiče samoživitelé.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023