Stáli v čele

Dlouhá historie Prahy je také historií jeho představitelů. Ať už se jim říkalo rychtáři, starostové nebo primátoři, vždy zásadně ovlivnili život své doby a zanechali odkaz dalším generacím. Seznamte se s muži, kteří stáli v čele našeho města tak, jak je dnes vidí Václav Ledvinka, ředitel Archivu hl. m. Prahy.

Od druhé poloviny 12. století město vedl rychtář, který zastupoval krále ve vedení města, společně s městskou radou. Tu tvořili konšelé (dvanáct v každém z pražských měst) a pro rychtáře představovali poradní a soudní sbor.

Význam rychtáře však rychle klesal, až se v 15. stol. změnil v policejního úředníka podléhajícího městské radě. Město fakticky již od konce 13. stol. řídila pouze městská rada. Její členy jmenoval panovník. Rada se původně měnila každý rok a její členové se po měsíci střídali ve funkci předsedy, „purkmistra“. Později pak, například v nepřítomnosti panovníka, úřadovala rada i déle a také počet konšelů se například na Starém Městě zvýšil na 18.

Vrcholným obdobím pražské samosprávy byla léta 1440 až 1547. V té době vliv českých stavů dominoval nad královskou mocí a Staré Město pražské stálo jako hlava městského stavu v čele mocného svazu svobodných královských měst. Jeho dobové erbovní devízy „Praga caput regni“ (Praha hlava království) a „Praga mater urbium“ (Praha matka měst) vystihují výsadní postavení i ambice pražských měšťanů. Konec jim učinilo neúspěšné protihabsburské povstání v roce 1547.

První purkmistr, který na začátku roku zahajoval funkční období, na jehož konci za městskou radu skládal účty, se časem začal nazývat primas, později, od roku 1588, pak latinským překladem, dodnes známým termínem primátor.

Města pražská byla později spojena dvorským dekretem císaře Josefa II. v jednotné královské hlavní město Prahu. Bylo řízeno magistrátem, který tvořil purkmistr, dva náměstci purkmistra a 28 zkoušených magistrátních radů. Pro purkmistra se začal užívat český titul starosta a jako znak jeho úřadu byl r. 1897 pořízen zlatý řetěz s velkou medailí.

Po vzniku Československé republiky a vytvoření Velké Prahy (1. 1. 1922) byl tehdejší správní systém zachován, jen sbory obecních starších byly přejmenovány na obecní zastupitelstva – v čele Velké Prahy to bylo ústřední zastupitelstvo a pro vrchního starostu Velké Prahy byl zaveden titul primátor.

Seznam pražských purkmistrů, starostů a primátorů:

 

16. února 2023
21. listopadu 2023