Výjimky ze stavebních uzávěr

Zákaz stavební činnosti ve stavebních uzávěrách není definitivní. Dle stavebního zákona (§ 97 odst. 1 věta třetí zákona č. 183/2006 Sb.) územním opatření o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce. Některé stavební činnosti jsou ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře vyjmuty přímo v podmínkách pro stavební uzávěru uvedených v konkrétním právním předpisu, kterým byla dotčená stavební uzávěra vydána.

Stavební zákon dále umožnuje, aby v případě, kdy konkrétní stavební záměr neohrozí sledovaný účel stavební uzávěry, bylo možné povolení výjimky ze stavební uzávěry. Dle § 99 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, může příslušná rada na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat. V případě stavebních uzávěr na územní hlavního města Prahy je k povolování výjimek příslušná Rada hl. m. Prahy. Příjem žádostí o povolení výjimky, jejich projednání s určenými orgány hl. m. Prahy a předklad Radě hl. m. Prahy k rozhodnutí zajišťuje na základě vnitřních předpisů odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry se podává prostřednictvím odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

Formulář pro žádost o výjimku ze stavební uzávěry

Žádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry by měla obsahovat:

  • identifikační údaje žadatele včetně telefonického, popř. emailového kontaktu a adresy doručení, fyzická osoba uvede datum narození, právnická osoba uvede IČO.
  • parcelní čísla pozemků dotčených stavebním záměrem včetně uvedení katastrálního území;
  • zdůvodnění nutnosti povolení výjimky ze stavební uzávěry.

Doporučené přílohy k žádosti o výjimku ze stavební uzávěry:

  • Situace s vyznačením rozsahu a umístění stavebního záměru (ideálně na podkladu katastrální mapy);
  • jednoduchá dokumentace, ze které bude zřejmý charakter a rozsah (velikost) navrhovaného záměru;
  • plná moc v případě zastoupení;
  • vyjádření k výjimce ze stavební uzávěry od Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, a to v případě stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy – Nařízení č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře pro trasy městské kolejové dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoby

Ing. Michal Polko
E-mail michal.polko@praha.eu
Telefon 236 005 806
14. listopadu 2023
2. května 2024