Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu a změn

Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu a změn2
  • Gesční odbor: Odbor volených orgánů
  • Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010085 
  • Celkový schválený rozpočet: 3 934 945,00 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Doba trvání projektu: 01. 09. 2019 - 31. 12. 2022
  • Stav projektu: ukončen

 

Hodnocení projektu: Projekt byl zaměřen na zvyšování efektivity systému řízení úřadu a změn na Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím využití a zavádění nástrojů, prvků a principů procesního řízení, které nachází své místo a využití už i v prostředí veřejné správy. 

V rámci realizace projektu byly vybrány agendy úřadu, které jsou vhodné k digitalizaci a optimalizaci za účelem vyšší efektivity a následného zajištění standardizace vybrané agendy s určením vhodných kvantifikátorů a indikátorů efektivity agendy. Výstupy se uplatnily při naplnění cílů Akčního plánu digitalizace služeb hl. města Prahy, čímž se maximalizovaly synergické efekty obou projektů.

Zefektivnění a důvěryhodnost rozhodování, zabránění duplicit, schopnost vykonávat efektivně a rychle vybrané agendy a procesy, efektivní řízení procesů zejména při jejich realizací několika odbory, časová úspora a úspora zdrojů při výkonu procesů. Snadnější spolupráce a předávání informací. Zvýšení kvality péče o klienty, zvýšení kvality poskytovaných služeb. Eliminovat chyby a dosáhnout tak snížení nákladů spojených s chybovostí a zároveň minimalizovat riziková místa v nastavených procesech souvisejících s činností úřadu. Optimalizace procesů MHMP a postupů výkonu správních činností při současném snížení administrativní zátěže úřadu.

Projekt byl realizován prostřednictvím těchto sedmi klíčových aktivit: KA1-Management projektu. KA2-Revize výstupů z již provedených aktivit zavádění prvků procesního řízení v prostředí MHMP. KA3-Identifikace možných optimalizačních opatření a návrhů na jejich realizaci. KA4-Výběr vhodných agend/procesů MHMP k provedení modelace. KA5-Návrh konkrétních optimalizačních opatření vedoucích ke standardizaci vybraných procesů. KA6-Tvorba „Metodiky pro sledování a kontrolování procesů MHMP“ (reporting a controlling). KA7-Aktualizace a programové úpravy IT aplikace databázového typu.

 

13. února 2023
22. dubna 2024