Dotační řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

Vyhlášení dotačního programu a přidělené dotace

Vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program usnesením č. 2044 ze dne 29. 8. 2022

Vyhlášená Opatření:

I. Práce s dětmi a mládeží

II. Pomoc obětem trestné činnosti

III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti

IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání žádosti je od 1. 10. 2022 do 17. 10. 2022.

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 205 a 207.

Konzultace po telefonické domluvě.

Ohledně vydání stanoviska koordinátora prevence kriminality hl. m. Prahy se, prosím, obracejte na Mgr. Michalu Hánovou.

Kontaktní osoby:

Ing. Veronika Pavlíková 236 003 139 veronika.pavlikova@praha.eu
Mgr. Michala Hánová 236 004 185 michala.hanova@praha.eu

 

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář prosím stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období).

Dokumenty ke stažení:


Hodnotitelé projektů prevence kriminality:


Přidělení dotací v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023:

Rada HMP usnesením č. 710 dne 24. 4. 2023 schválila financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023. Kompletní materiál Rady HMP je ke stažení zde.

Jednotlivé schválené přílohy Usnesení:

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 3/2 dne 27. 4. 2023 schválilo financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023. Kompletní materiál Zastupitelstva HMP je ke stažení zde.

Finanční vypořádání dotace přidělené v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

Finanční vypořádání Dotace doručte v elektronické formě zasláním elektronického formuláře ve formátu „zfo“ prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler.

Formulář Finančního vypořádání dotace v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 je ke stažení zde.
 

Zároveň zašlete Finanční vypořádání dotace v tištěné formě s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání, a to nejpozději do 31. 1. 2024.
Obě verze Finančního vypořádání Dotace musí být identické, včetně všech požadovaných příloh.
 

Vypořádání musí obsahovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční zprávu – jednotlivé finanční zdroje na projekt, přehled čerpání finančních prostředků a soupis dokladů spojených s náklady (výdaji) vynaloženými v souvislosti s realizací projektu. Kopie účetních dokladů se nepředkládají. Doporučenou strukturu závěrečné zprávy naleznete zde.

Nevyčerpané peněžní prostředky je Žadatel povinen vrátit do 31. 1. 2024 na účet HMP číslo 5157998/6000 a uvést variabilní symbol: IČO Žadatele, specifický symbol: 0782 a do zprávy pro příjemce: číslo smlouvy. Na oddělení prevence odboru SOV musí žadatel v uvedeném termínu současně předložit fotokopii dokladu o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (výpis z účtu).
 

Tištěné Finanční vypořádání Dotace se doručuje na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
odbor sociálních věcí
Jungmannova 35/29, Praha 1

a to buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1 (v úředních hodinách jednotlivých podatelen) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na MHMP. Obálka musí být označena „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE – PROGRAM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2023“.

Za tištěnou formu se považuje i odeslání Finančního vypořádání dotace prostřednictvím služby datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h), datová zpráva musí označena jako „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE – PROGRAM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2023“.

28. dubna 2023
20. května 2024