Školská prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách a školských zařízeních

PPRCH je nedílnou a nezbytnou součástí preventivního působení na nejširší cílovou populaci. Primární cílovou skupinou, na kterou se tato část prevence zaměřuje, jsou školou povinné děti a mládež. V období předškolního a školního vzdělávání se významným způsobem formuje osobnost dětí, rozvíjejí se sociální vztahy, postoje, návyky a dovednosti. Včas a správně realizovaná primární prevence má zásadní vliv na budoucí výskyt rizikového chování u dospělé populace. Sekundární cílové skupiny, na které by měla být primární prevence zaměřena, tvoří rodiče, pedagogové a také další odborná veřejnost, kteří jsou zásadními prostředníky při působení na primární cílovou skupinu, tedy děti a mládež. PPRCH je soubor jakýchkoli zdravotních, sociálních, výchovných či jiných intervencí a opatření směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, v některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku.

Cílové skupiny primární prevence rizikového chování

V rámci PPRCH je primární cílovou skupinou ta část populace, u které chceme zamezit vzniku rizikového chování. Na základě systému služeb, resp. realizovaných programů primární prevence, můžeme primární cílovou skupinu rozdělit dle míry rizikovosti rozvoje rizikového chování do tří základních skupin:

 • Běžná populace dětí a mládeže bez rozlišení z hlediska míry rizika. Na tuto skupinu jsou zaměřeny programy všeobecné primární prevence. Věkové kritérium dále definuje populaci dětí a mládeže do pěti podskupin:
  • Předškolní věk (3-6 let)
  • Mladší školní věk (6-12 let)
  • Starší školní věk (12-15 let)
  • Mládež (15-18 let) o Mladí dospělí (18-26 let)
 • Rizikové skupiny dětí a mládeže, tj. skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik rizikového chování a jsou více ohrožené než jiné skupiny běžné populace. Na tuto skupinu jsou zaměřeny programy selektivní primární prevence.
 • Jednotlivci, kteří vykazují rysy rizikového chování. Těmi se zabývají programy indikované primární prevence.

Preventivní programy ve školách se soustředí zejména na prevenci šikany, kyberšikany, násilí, závislostí a závislostního chování, poruch příjmu potravy, extremismu, rasismu, xenofobie a homofobie, dále na záškoláctví, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikového chování v dopravě, negativní působení sekt a také na rizikové sexuální chování. Vývoj posledních let stále více obrací pozornost k péči o duševní zdraví dětí a studentů.

(zdroj: Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027, Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2022 až 2027).


Kontakt:

Ing. Monika Puchelová

koordinátorka školské prevence

tel.: 236 004 164

Monika.Puchelova@praha.eu

2. května 2019
30. dubna 2024