POKYNY A INFORMACE K VYPLNĚNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť.

 

Povinnou součástí závěrečné zprávy jsou přílohy:

1) formulář „Vyučtování_2018_AS.xlsx“, který obsahuje tři listy;

2) formulář „Výkaznictví_2018_AS“, který obsahuje osm listů;

3) tabulka „Údaje RVKPP_VZ“

Kombinuje-li zpráva / projekt více typů služeb, potom se vyplňují všechny příslušné části. Pro správné vyplnění výkaznictví je výchozím materiálem „Seznam a definice výkonů drogových služeb“,který je ke stažení na stránkách: https://www.drogy-info.cz/publikace/navykove-latky/metodika/seznam-a-definice-vykonu-drogovych-sluzeb/

V tabulkách výkaznictví porovnávejte vždy data za srovnatelná období dvou let (pololetí nebo celý rok).

Pro důležité doplňující informace použijte tabulku Poznámky a komentáře umístěnou vždy na konci jednotlivých částí příloh. Porovnejte data se srovnatelným obdobím předešlého roku. Při uvedení všech dat se snažte o stručnost s důrazem na popis změn proti minulému období.

Nezapomeňte závěrečnou zprávu opatřit datem, razítkem organizace a podpisem statutárního zástupce.

Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky do 31. ledna 2019 na adresu petra.havlikova@praha.eu do předmětu uveďte „ZZ 2018 - název organizace“. Originál zprávy zašlete rovněž do 31. ledna 2019 na adresu:

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Bc. Petra Havlíková
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

 

 

Průběžná zpráva za 1. pololetí 2018

Pokyny a informace k vyplnění průběžné zprávy 2018

Strukturu zprávy, prosím, neměňte. Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť.

Pro důležité doplňující informace použijte položku Poznámky a komentáře. Porovnejte data se srovnatelným obdobím předešlého roku.

Průběžnou zprávu zašlete za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 nejpozději do 30. 9. 2018 elektronicky na adresu petra.havlikova@praha.eu. Průběžnou zprávu nepředkládají příjemci dotace určené na konference, vzdělávání a certifikace (typ projektu IVHJ).

Do předmětu e-mailu napište: PZ 2018 + název organizace

 


Schválení grantů

 


Vyhlášení grantového programu

Rada usnesením č. 2306 ze dne 19. 9. 2017 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018.

 

Na základě připomínek žadatelů došlo k aktualizaci tabulek rozpočtu a elektronického formuláře (nové verze ke stažení níže).

Pomocí označeného tlačítka na obrázku můžete provést „přeimportování“ dat do aktualizované žádosti z již vyplněné starší verze.

Děkujeme za pochopení.

 

22. září 2017
22. září 2017