Prorodinný přístup

prorodinna_politika

Pro naše zaměstnankyně a zaměstnance – rodiče se snažíme vytvářet podmínky, které jim umožní sladit jejich pracovní a rodinný život. Mezi tyto naše snahy se řadí kromě poskytování flexibilních pracovních úvazků či poskytování volna nad rámec dovolené, také finanční benefity a nabídky akcí a aktivit děti v období krátkodobých prázdnin během školního roku. Na své zaměstnankyně a zaměstnance nezapomínáme ani během jejich mateřské a rodičovské dovolené. V případě, že mají zájem i v tomto období zůstat s námi v kontaktu, informujeme je o dění na našem úřadu prostřednictvím Newsletteru MHMP.

V roce 2018 Magistrát hlavního města Prahy zahájil za finanční podpory z Operačního programu Praha pól růstu ČR dvě dětské skupiny pro děti zaměstnanců s celkovou kapacitu 24 míst pro děti ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky. V současné době Magistrát provozuje již 5 dětských skupin s celkovou kapacitou 52 míst. Provoz zařízení je celoroční, každý pracovní den, včetně zajištění plného provozu v období letních prázdnin. Děti mohou navštěvovat dětskou skupinu v celodenním i půldenním režimu, pravidelně i nepravidelně - příležitostně, umožňuje-li to kapacita zařízení. 

 

Plán podpory rovnosti žen a mužů v Magistrátu hl. města Prahy na období 2022–2024

Magistrát hlavního města se již od roku 2001 věnuje aktivně problematice rovných příležitostí a rovného zacházení. V těchto dnech se také zařadil mezi zaměstnavatele, kteří přijali závazek podpory rovnosti žen a mužů na pracovišti a tento závazek se stal součástí strategie rozvoje jejich organizace.

Plán rovnosti bude postupně implementován v letech 2022–2024. Plán rovnosti se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, ve kterých rozpracovává opatření, jejichž cíle bude plnit prostřednictvím dílčích aktivit:

  1. oblast diverzity a flexibility pracovního prostředí MHMP
  2. oblast slaďování pracovního a osobního/rodinného života
  3. oblast prevence všech forem diskriminace včetně sexuálního obtěžování a dalších negativních jevů na pracovišti
  4. oblast vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích

Plán podpory rovnosti žen a mužů v Magistrátu hl. města Prahy na období 2022 - 2024 byl schválen dne 17. února 2022 ředitelem Magistrátu hl. města Prahy Ing. Martinem Kubelkou, Ph.D.

 

Prague City Hall Gender Equality Plan for 2022–2024

Prague City Hall has been actively addressing the issue of equal opportunity and equal treatment since as far back as 2001. Currently it has also joined the ranks of employers to have adopted a commitment to support gender equality in the workplace, with this commitment having become part of the development strategy of the respective organisation.

The Prague City Hall Gender Equality Plan will be gradually implemented in the years 2022–2024. The equality plan focuses on four key areas, under which it elaborates measures, the objectives of which will be achieved through sub-activities:

  1. diversity and flexibility of the Prague City Hall working environment
  2. balancing of work and personal/family life
  3. prevention of all forms of discrimination in the workplace, including sexual harassment and other negative phenomena
  4. balanced representation of women and men in management positions

The Prague City Hall Gender Equality Plan for 2022–2024 was approved and signed by Prague City Hall Chief Executive Martin Kubelka on 17 February 2022.

Plán rovnosti MHMP 2022 - 2024

 

Magistrát hl. města Prahy vítězem v soutěži Úřad na cestě k rovnosti za rok 2022

Magistrát hl. m. Prahy zvítězil v kategorii krajů v soutěži Úřad na cestě k rovnosti za rok 2022, jejíž 16. ročník letos pořádal Institut pro veřejnou správu v součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem vlády České republiky. Ocenění ve čtvrtek 1. prosince 2022 převzal ředitel Magistrátu hl. m. Prahy pan Ing. Martin Kubelka, Ph.D.

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti je pokračováním ročníků soutěže Úřad roku „Půl na půl“, která podporuje již od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Stejně jako v minulých ročnících i letos se soutěž zaměřila zejména na zavádění opatření podporujících slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu i obyvatel a obyvatelek, kteří v územně samosprávném celku žijí. 

Letošní ročník soutěže 2022 s podtitulem „Rovnost pohledem objektivu – prezentace příkladů dobré praxe v procesu fungování úřadů“ ponechal prostor přihlášeným úřadům územní samosprávy prostor pro prezentaci svých úspěchů na poli rovných příležitostí také ve vizuální podobě. Přihlášené úřady obcí, měst a krajů se tak mohly prezentovat třemi tématy a fotografiemi, které nejlépe vystihují, jak přistupují k rovným příležitostem.

Za Magistrát hl. m. Prahy byla pro účast v soutěži zvolena tři témata, kterými úřad a město přispěly v roce 2022 k prosazování rovných příležitostí jak směrem dovnitř úřadu, tak směrem k veřejnosti. Tyto aktivity byly zastoupeny prezentací dětských skupin při Magistrátu hl. města Prahy, letních dětských táborů pro zaměstnance úřadu a konferencí s názvem Nad skleněným stropem, kterou hl. m. Prahy pořádalo již potřetí.

Na druhém místě v soutěži Úřad na cestě k rovnosti za rok 2022 se umístil Krajský úřad Středočeského kraje, třetí místo získal Krajský úřad Zlínského kraje.

Tisková zpráva z 2. 12. 2022

29. května 2019
11. července 2024