Program adiktologických služeb pro rok 2022

Elektronické vyúčtování pro granty za rok 2022

Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. V elektronickém formuláři pro vyúčtování máte možnost příloh, kterou využijte pro vložení těchto vyplněných formulářů:

Formulář Pro vyúčtování pro všechny žadatele mimo MČ

  1. formulář VÝKAZNICTVÍ AS 2022 (obsahuje osm listů)
  2. tabulka ÚDAJE RVKPP VZ

Pokyny a informace k vyplnění závěrečné zprávy

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. Závěrečnou zprávu připojte jako součást elektronického vyúčtování.

Formulář závěrečné zprávy

Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy pro městské části 2022

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Poskytnuté informace jsou podkladem pro výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy. Zprávy krajů pak slouží Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti k vypracování výroční zprávy za ČR. Z toho důvodu je struktura závěrečné zprávy navržena tak, aby obsahovala otázky a podle požadavků na výroční zprávu NMS.

Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha „Finanční přehled_MČ_2022“, která obsahuje dva listy („Vyúčtování“ a „Financování MČ“).

Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky ve formátu .doc do 31. ledna 2023 na adresu michala.hanova@praha.eudo předmětu uveďte „ZZ Adiktologie 2022 – název MČ“.

 

Originál zprávy zašlete podepsaný na adresu níže. Za tištěnou podobu žádostí se pro účely Programu považuje také podání prostřednictvím služby datové schránky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: ID datové schránky: 48ia97h, s označením „SOV – Vyúčtování grantu - PROGRAM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB PRO ROK 2022“ pokud má organizace elektronický podpis.

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mgr. Michala Hánová
Odbor sociálních věcí MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

 

 Formuláře pro MČ:

  1. Finanční přehled 2022
  2. Závěrečná zpráva 2022 MČ

Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022

Rada HMP schválila svým Usnesením č. 297 ze dne 21. 2. 2022 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022 do 200 tis. Kč.

Usnesení RHMP č. 297 je ke stažení zde.

Zastupitelstvo HMP schválilo svým Usnesením č. 34/56  ze dne 24. 2. 2022 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2022 – dotace nad 200 tis. Kč, víceleté projekty, dofinancování víceletých projektů a projekty městských částí.

Usnesení ZHMP je ke stažení zde.


Program adiktologických služeb pro rok 2022

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program adiktologických služeb pro rok 2022 usnesením č. 2274 ze dne 20. 9. 2021.

 

Lhůta pro podání Žádosti na rok 2022 je od 22. 10. 2021 do 05. 11. 2021.

 

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 206.

Konzultace v období pro podávání Žádosti budou probíhat po předchozí domluvě.

 

Kontaktní osoby:

Daniel Dárek daniel.darek@praha.eu 236 002 831
Mgr. Kateřina Šindlerová katerina.sindlerova@praha.eu 236 003 156

 

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář, prosím, stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období).

Zároveň je od roku 2020 poprvé možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který je možné založit po registraci žadatele na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.

Obě možnosti stahování a odeslání formuláře jsou pro tento rok možné.

 

Dokumenty ke stažení budou k dispozici od data zveřejnění Programu do ukončení příjmu žádostí, tj. do 05. 11. 2021 včetně:

 

22. února 2022
22. února 2022