Program adiktologických služeb pro rok 2023

Elektronické vyúčtování pro granty za rok 2023

Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. V elektronickém formuláři pro vyúčtování máte možnost příloh, kterou využijte pro vložení těchto vyplněných formulářů:

Formulář Pro vyúčtování pro všechny žadatele mimo MČ

  1. formulář VÝKAZNICTVÍ AS 2023
  2. tabulka ÚDAJE RVKPP VZ

Pokyny a informace k vyplnění závěrečné zprávy

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. Závěrečnou zprávu připojte jako součást elektronického vyúčtování.

Formulář závěrečné zprávy

Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy pro městské části 2023

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Poskytnuté informace jsou podkladem pro výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy. Zprávy krajů pak slouží Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti k vypracování výroční zprávy za ČR. Z toho důvodu je struktura závěrečné zprávy navržena tak, aby obsahovala otázky a podle požadavků na výroční zprávu NMS.

Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha „Finanční přehled_MČ_2023“, která obsahuje dva listy („Vyúčtování“ a „Financování MČ“).

Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky ve formátu .doc do 31. ledna 2024 na adresu vladislav.mikuljak@praha.eudo předmětu uveďte „ZZ Adiktologie 2023 – název MČ“.

 

Originál zprávy zašlete prostřednictvím služby datové schránky ID datové schránky: 48ia97h, s označením „SOV – Vyúčtování grantu - PROGRAM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB PRO ROK 2023“.

 

 Formuláře pro MČ:

 

  1. Finanční přehled 2023
  2. Závěrečná zpráva 2023 MČ

Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2023

Rada HMP schválila svým Usnesením č. 294 ze dne 14. 2. 2023 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2023 do 200 tis. Kč.

  • Usnesení RHMP č. 294 je ke stažení zde.

 

Zastupitelstvo HMP schválilo svým Usnesením č. 1/149 ze dne 16. 2. 2023 přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2023 – dotace nad 200 tis. Kč, víceleté projekty, dofinancování víceletých projektů a projekty městských částí.

  • Usnesení ZHMP č. 1/149 je ke stažení zde.

Program adiktologických služeb pro rok 2023

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program adiktologických služeb pro rok 2023 usnesením č. 2121 ze dne 29. 8. 2022.

 

Lhůta pro podání Žádosti na rok 2023 je od 1. 10. 2022 do 14. 10. 2022.

Konzultace ke zpracování Projektů:

odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 206.

Konzultace v období pro podávání Žádosti budou probíhat po předchozí domluvě.

Kontaktní osoba:

Mgr. Michala Hánová

michala.hanova@praha.eu 236 00 4185

Ing. Bc. Vladislav Mikuljak

vladislav.mikuljak@praha.eu

236 002 831

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář, prosím, stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období).

Zároveň je od roku 2020 možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který je možné založit po registraci žadatele na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.

Obě možnosti stahování a odeslání formuláře jsou pro tento rok možné.

Dokumenty ke stažení budou k dispozici od data zveřejnění Programu do ukončení příjmu žádostí, tj. do 14. 10. 2022 včetně:

 

21. prosince 2023
26. dubna 2024