Základní informace o Magistrátu hlavního města Prahy

Obecný popis působnosti úřadu a jeho struktury.

  • Magistrát hlavního města Prahy tvoří ředitel Magistrátu a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do tohoto orgánu, v čele Magistrátu je ředitel Magistrátu.
  • Magistrát v samostatné působnosti hlavního města Prahy plní úkoly uložené Zastupitelstvem hlavního města Prahy nebo Radou hlavního města Prahy a vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.

Magistrát:

  • přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány městských částí ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,
  • řídí výkon přenesené působnosti orgány městských částí; k tomu organizuje a provádí kontroly na vybraných úsecích přenesené působnosti úřadů městských částí, vyhodnocuje jejich výsledky a k nápravě nedostatků přijímá potřebná opatření,
  • ukládá sankce podle zákona o hlavním městě Praze,
  • zabezpečuje výstavbu a provoz informačního systému Magistrátu a úřadů městských částí kompatibilního s informačními systémy správních úřadů,
  • podílí se na odborné přípravě zaměstnanců zařazených do Magistrátu a úřadů městských částí pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,
  • kontroluje dodržování usnesení vlády v činnosti úřadů městských částí v přenesené působnosti a poskytuje jim odbornou pomoc,
  • vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

Základními organizačními jednotkami Magistrátu jsou odbory, které se dále člení na oddělení, součástí jsou také zvláštní organizační jednotky.

Certifikát shody systému managementu bezpečnosti informací

Magistrát hlavního města Prahy je držitelem Certifikátu shody systému managementu bezpečnosti informací s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Politika systému řízení bezpečnosti informací

20. ledna 2023
6. května 2024