Důležité informace Magistrátu hl. m. Prahy v souvislosti s novým stavebním zákonem

Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP STR) je vyvlastňovacím úřadem pro celé území hlavního města Prahy. MHMP STR je obecním stavebním úřadem pro povolení stavebních i nestavebních záměrů, které nebyly přeneseny Statutem hlavního města Prahy na městské části Praha 1 až 22, kromě staveb vodních a dopravních.

 • 1 minuta čtení
ilustrační foto - Nový stavební zákon
ilustrační foto - Nový stavební zákon Autor: MHMP

MHMP STR je nadřízeným správním orgánem stavebních úřadů městských částí Praha 1 až 22 a rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným stavebními úřady městských částí 1 až 22, pokud jejich předmětem nebyly vodní či dopravní stavby.

MHMP STR je krajským stavebním úřadem a vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech:

 1. záměrů EIA,
 2. výroben z obnovitelných zdrojů energie neuvedených v příloze 3 stavebního zákona,
 3. staveb a zařízení distribuční soustavy o napětí 110kV včetně transformovny 110kV,
 4. staveb a zařízení distribuční soustavy plynu o tlakové hladině 4 až 40 barů včetně souvisejících technologických objektů,
 5. rámcového povolení pro stavby v působnosti jiných stavebních úřadů.

Základní právní předpisy účinné od 1. 7. 2024

 • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení č. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy, Pražské stavební předpisy
 • Vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona
 • Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu
 • Vyhláška č. 190/2024 Sb., o podrobnostech některých informačních systému stavební správy
 • Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

Text nového stavebního zákona včetně prováděcích vyhlášek lze nalézt na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Text Pražských stavebních předpisů lze nalézt na webových stánkách hl. m. Prahy.

Zásadní novinkou v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. je digitalizace stavebního řízení a možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru také prostřednictvím Portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím Portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací.

V podrobnostech odkazujeme na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj týkající se digitalizace stavebního řízení v CR.

1. července 2024
10. července 2024