Posuzování souladu záměrů s územním plánem od 1. 7. 2024

V řízeních zahájených ode dne 1. 7. 2024 posuzuje dle § 193 nového stavebního zákona (NSZ) soulad s územně plánovací dokumentací příslušný stavební úřad. Stavební úřad rovněž podle § 174 NSZ poskytuje předběžnou informaci.

  • 1 minuta čtení
Ilustrační foto – paragraf – stavební zákon
Ilustrační foto – paragraf – stavební zákon Autor: pixabay.com

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy posuzuje soulad záměrů s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, a vydává závazná stanoviska dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. (SZ) v rámci řízení a postupů, které byly zahájeny před 1. 7. 2024, tj. před nabytím plné účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. (NSZ). Podrobnosti k vydávání závazných stanovisek dle § 96b SZ za účinnosti NSZ jsou k dispozici na webu odboru územního rozvoje MHMP.

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovacích podkladů a dokumentací pro území hl. m. Prahy poskytuje na základě správního řádu a Statutu hl. m. Prahy od 1. 7. 2024:

  • stavebníkům průběžné konzultace a sdělení pořizovatele k jednotnému metodickému výkladu regulativů pořízených a pořizovaných územně plánovacích podkladů a dokumentací ve vztahu k navrhovaným záměrům,
  • stavebním úřadům součinnost k projednávaným záměrům z hlediska jednotného výkladu regulativů a souladu s územně plánovacími dokumentacemi jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu příslušného k povolení záměru anebo pro vydání předběžné informace,
  • stavebním úřadům součinnost jako podklad pro posouzení záměru a jeho souladu s územně plánovacími dokumentacemi v odvolacím či přezkumném řízení vedeném k tomu příslušným odborem MHMP.

Upozornění

Vyjádření názoru odboru územního rozvoje MHMP jako úřadu územního plánování a pořizovatele územně plánovacích podkladů a dokumentací pro území hl. m. Prahy k jednotnému metodickému výkladu regulativů pořízených a pořizovaných územně plánovacích podkladů a dokumentací je vyjádřením podle části čtvrté správního řádu. Nejedná se o předběžnou informaci, ani o závazné stanovisko, ale o neformální věcné vyjádření a konzultaci s pořizovatelem, které není pro rozhodování stavebního úřadu závazné. Vyjádření je běžným podkladem pro vydání rozhodnutí a stavební úřad ho hodnotí sám v souladu se zásadou volného hodnocení důkazu dle § 50 odst. 4 správního řádu dle vlastního správního uvážení.

1. července 2024
9. července 2024