Pražské střední školy testují unikátní výukový projekt o finanční gramotnosti, může pomoci výuce v ČR

Naučit středoškoláky správně a efektivně nakládat s financemi a doplnit mezeru v klasické školní výuce chce unikátní vzdělávací projekt Rozvoj finanční gramotnosti. Jeho cílem je ukázat mladé generaci nezbytné dovednosti, které ji v budoucnu ochrání před možnými finančními problémy a zároveň naučí dobře hospodařit s penězi, aby neskončila v dluhové pasti.

  • 3 minuty čtení
Z představení projektu na škole
Autor: MHMP

Interaktivní projekt se nyní dostává do pilotní testovací fáze, která se má rozšířit na 60 procent pražských středních škol. Autory jsou Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a spin-off FutureBooks. V budoucnu by mohl projekt pomoci výuce po celé České republice.

„V dnešní době přebytku nabídky a sounáležitosti s autoritami, jako jsou influenceři apod., je nezbytné, aby mladí byli schopni odolat impulsivnímu nakupování, které může vést k zadlužení, finančním problémům a dluhovým pastem. Vzdělávací programy na středních školách by měly studenty vybavit dovednostmi a znalostmi, které jim pomohou rozpoznávat a řešit tyto výzvy, a zároveň klást důraz na zodpovědné finanční plánování a rozhodování,“ říká pražský radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda, který nad projektem převzal záštitu.

Také šetření provedené Českou školní inspekcí (ČŠI) v roce 2023 ukázalo, že téměř polovina učitelů středních škol volá po metodické podpoře a učebních pomůckách v oblasti finanční gramotnosti. Právě to jim může tento projekt poskytnout, jelikož pro středoškolské pedagogy připravil metodickou i materiální podporu, kterou nyní postrádají. Speciálně vyvinutá interaktivní výuková média pro ně zpracoval spin-off FutureBooks Pedagogické fakulty UK. To vše má za cíl nejen osvětlovat, ale i aktivně podporovat vzdělávací proces na všech úrovních, a tím zvýšit kvalitu a efektivitu finančního vzdělávání.

„Interaktivní výuková média obsahují kromě učebních textů a podpůrných multimédií, jako jsou fotografie, obrázky, animace a videa, i prvky, díky nimž udrží žáci svůj zájem o téma. Publikace tak neslouží jen k pasivnímu přijímání informací, ale naopak žáky během výuky aktivně zapojují do procesu vzdělávání pomocí her, úkolů, cvičení, interaktivních grafů či animací. Chceme naplnit Komenského ideu škola hrou,“ vysvětluje Igor Červený, vedoucí oddělení pro podporu distančního vzdělávání PedF UK a projektový koordinátor spin-offu Futurebooks.

Čím je projekt unikátní?

Z představení projektu na škole


Přestože podobné iniciativy existují, je nutné poznamenat, že jsou zaměřeny primárně na žáky základních škol. „Projekt se liší svým specifickým zaměřením na střední školy, a pokrývá tak vzdělávací mezeru v této oblasti. Jeho unikátnost spočívá v aplikaci multidisciplinárního přístupu a v cílení na starší a pokročilejší žáky, kteří stojí na prahu dospělosti a čelí složitějším finančním rozhodnutím. Na druhou stranu je v interaktivních výukových médiích použit jazyk a příměry vhodné pro mladou generaci,“ zdůrazňuje Lenka Švecová, vedoucí ústavu ekonomiky a managementu na VŠCHT Praha.

Rozdíl ve vzdělávání finanční gramotnosti mezi základními a středními školami je totiž podstatný. Reflektuje různé věkové skupiny, kognitivní schopnosti a společenské role, které žáci obou typů škol zastávají nebo budou zastávat. Zatímco vzdělávací programy zaměřené na základní školy často kladou důraz na základní principy nakládání s penězi, úspory a jednoduché finanční transakce, výuka finanční gramotnosti na středních školách musí být podstatně hlubší a komplexnější.

Pro žáky středních škol je klíčové, aby jejich vzdělání v oblasti finanční gramotnosti zahrnovalo nejen praktické dovednosti v nakládání s penězi, ale také hlubší porozumění ekonomickým a právním principům, které formují finanční systém. Absolventi středních škol by měli být schopni chápat smluvní vztahy, legislativu týkající se financí, rozpoznávat nekalé obchodní praktiky a být si vědomi svých práv a povinností jakožto občanů a voličů České republiky. (Absolvent SŠ má naplňovat standard finanční gramotnosti občana ČR.) Dalším důležitým aspektem finanční gramotnosti pro střední školy je rozvoj zdravých postojů k penězům, zejména v kontextu odložené spotřeby a nepodléhání okamžitým impulzům.

Webové stránka projektu: www.chytresfinancemi.cz/

 

 

13. března 2024
30. dubna 2024