Příspěvek hlavního města Prahy na certifikaci programů adiktologických služeb

Dle Akčního plánu protidrogové politiky na rok 2017 s výhledem pro rok 2018 kap. 5.5, který byl schválen pod usnesením Rady HMP č. 1873 ze dne 15. srpna 2017, poskytuje hl. m. Praha finanční příspěvek na certifikace programů adiktologických služeb ve výši 30 % nákladů.

Pro možnost získání příspěvku zasílejte žádosti, informace o zákonných náležitostech dle dokumentu č. 2 a kopii uděleného certifikátu na email petra.havlikova@praha.eu. Zároveň zasílejte veškeré podklady v tištěné podobě na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí – oddělení prevence, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1.

Tištěnou podobu žádosti s náležitostmi lze doručit také osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1.

 

 

Formulář Žádosti o příspěvek na certifikaci programu

Zákonné náležitosti

22. srpna 2018
22. srpna 2018