Dotační řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Vyhlášení dotačního programu a přidělené dotace

Vyhlášení Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Rada hl. m. Prahy vyhlásila Program usnesením č. 1951 ze dne 30. 8. 2021.

Vyhlášená Opatření:

I. Práce s dětmi a mládeží

II. Pomoc obětem trestné činnosti

III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti

IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Konzultace ke zpracování Projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 205. Konzultační hodiny v období pro podávání Žádosti po telefonické dohodě: Po - 12.00 hod. - 17.00 hod., St - 8.00 hod. - 18.00 hod.

Kontaktní osoby:
Ing. Veronika Pavlíková 236 003 139 veronika.pavlikova@praha.eu
Mgr. Michala Hánová 236 004 185 michala.hanova@praha.eu

Podání Žádosti:

Formulář pro podání Žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu .zfo tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků (formulář, prosím, stahujte na níže uvedeném odkazu, nevyplňujte starší uložené formuláře z minulých období). 

Dokumenty ke stažení:

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Formulář hodnocení Žádosti o poskytnutí dotace

Formulář pro podání Žádosti o dotaci

Stanovisko koordinátora pro prevenci kriminality

Návod na instalaci formátu .zfo


Hodnotitelé projektů prevence kriminality:

Petr Syrový, Jana Firstová, Jana Havlíková, Marie Nováková Kovářová, Ondřej Penc, Radka Vetešníková, Terezie Paterová, Milan Fára, Adolf Polák, Martina Zimmermannová, Ondřej Pracný, Zdena Filípková Honsová, Zdena Ošlejšková, Lenka Šafránková, Tereza Vyšatová, Pavla Poláková, Zuzana Fišerová, Veronika Švehlová Bullová, Ludmila Borovková, Pavel Král, Zuzana Nykodýmová, Marika Jelínková, Michala Hánová, Monika Puchelová


Přidělení dotací v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Rada HMP Usnesením č. 416 dne 7. 3. 2022 schválila financování projektů v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022. Kompletní materiál Rady HMP je ke stažení zde.

Jednotlivé schválené přílohy Usnesení:

Dotace PO HMP

Dotace do 200 tis. Kč

Neposkytnuté dotace


Finanční vypořádání dotace přidělené v Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

 1. Finanční vypořádání Dotace doručte v elektronické formě zasláním elektronického formuláře ve formátu „zfo“ prostřednictvím aplikace Software602 Form Filler.
  Formulář Finančního vypořádání dotace v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 je ke stažení zde.
 2.  Zároveň zašlete Finanční vypořádání dotace v tištěné formě s kódem vygenerovaným po elektronickém odeslání, a to nejpozději do 31. 1. 2023.
  Obě verze Finančního vypořádání Dotace musí být identické, včetně všech požadovaných příloh.
 3. Vypořádání musí obsahovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční zprávu – jednotlivé finanční zdroje na projekt, přehled čerpání finančních prostředků a soupis dokladů spojených s náklady (výdaji) vynaloženými v souvislosti s realizací projektu. Kopie účetních dokladů se nepředkládají. Doporučenou strukturu závěrečné zprávy naleznete zde.
 4. Nevyčerpané peněžní prostředky je Žadatel povinen vrátit do 31. 1. 2023 na účet HMP číslo 5157998/6000 a uvést variabilní symbol: IČO Žadatele, specifický symbol: 0782 a do zprávy pro příjemce: číslo smlouvy. Na oddělení prevence odboru SOV musí žadatel v uvedeném termínu současně předložit fotokopii dokladu o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (výpis z účtu).
 5. Tištěné Finanční vypořádání Dotace se doručuje na adresu:
  Magistrát hlavního města Prahy
  odbor sociálních věcí
  Jungmannova 35/29, Praha 1

  a to buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1 (v úředních hodinách jednotlivých podatelen) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na MHMP. Obálka musí být označena „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE – PROGRAM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2022“.

  Za tištěnou formu se považuje i odeslání Finančního vypořádání dotace prostřednictvím služby datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h), datová zpráva musí označena jako „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE – PROGRAM V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY 2022“.
21. listopadu 2022
20. května 2024