Řidičské průkazy - vydání, výměna

Postup vyřízení věci

Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm v České republice vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
telefon:   800 100 000, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: 

Od 15. února 2021:

Pondělí: 8:00 – 18:00 hod.

Úterý:     8:00 – 15:00 hod.

Středa:   8:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek:  8:00 – 15:00 hod.

Pátek:     8:00 – 11:00 hod.


Elektronickou objednávku konkrétního dne a času lze činit na stránkách www.praha.eu v rubrice "Potřebuji řešit" - "Elektronické služby" - "Rezervace návštěv".

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Elektronickou cestou lze podat i žádost o výměnu řidičského průkazu – podrobnosti na  Portál dopravy - Ministerstvo dopravy České republiky (mdcr) nebo Portál občana - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Upozornění

V souvislosti se současnou situací na území Ukrajiny vydalo Ministerstvo dopravy ČR metodické doporučení v oblasti agendy řidičů, týkající se uznávání řidičských průkazů, profesní způsobilosti a paměťových karet (digitální tachograf) Ukrajiny.

Z důvodu zjednodušení řešení problematiky byly zpracovány životní situace, které se mohou týkat občanů Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky na základě uděleného víza – za účelem strpění na území (dočasná ochrana). Tyto informace jsou umístěny na stránkách Ministerstva dopravy zde.


Upřesnění obvyklého bydliště

S ohledem na přetrvávající problémy při prokazování obvyklého bydliště, zejména mimopražských žadatelů z důvodu nejednotného výkladu v rámci registrů řidičů napříč Českou republikou sděluji upřesnění, že obvyklé bydliště splňuje žadatel dle ustanovení § 2hh zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,, kde se uvádí, cit:

„Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou“.

Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že prokázání délky obvyklého bydliště je vázáno na 185 dní v kalendářním roce, nikoliv jen na 185 dní zpětně od podání žádosti (i když v některých případech to může být samozřejmě totožné).

Závěrem je nutné připomenout, že výše uvedené skutečnosti musí žadatel při podání žádosti o řidičské oprávnění (řidičský průkaz) doložit důkazními prostředky.


Řidičský průkaz je od 1. 5. 2004 vydáván v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let -  Model Evropských společenství.

Na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech.


Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:

  • občanský průkaz (v případě jeho ztráty cestovní pas),

  • cizinec předkládá povolení k pobytu a doklad o obvyklém bydlišti (§ 2 písm. hh) zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění),

  • původní řidičský průkaz (pokud jej vlastní)

Pro vydání řidičského průkazu již není nutné fotografii úřadu předkládat.


Žádost o výměnu řidičského průkazu elektronickou cestou

Občané si mohou oficiálně podat žádost o výměnu svého řidičského průkazu elektronickou cestou od 1. června 2021. Ministerstvo dopravy umožňuje výměnu tímto způsobem v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti, z důvodu ztráty nebo odcizení řidičského průkazu a z důvodu změny údajů. Žádost lze podat v standardní dvacetidenní lhůtě nebo i v zrychlené lhůtě pěti pracovních dnů, se správním poplatkem 700 Kč.

Úkon se provádí po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), kam je ale nutné mít přístup (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…).  Více informací je k dispozici na Portál dopravy - Ministerstvo dopravy České republiky (mdcr) nebo Portál občana - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Více informací získáte také v Informační leták mdcr

Žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

Pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je kratší než 3 měsíce, je výměna zdarma. V opačném případě podléhá úkon správnímu  poplatku 200 Kč (bude vyměřen u odbavovací přepážky) 

Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700 Kč (bude vyměřen u odbavovací přepážky). To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly. 

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.


Formuláře, náležitosti, doklady


Lhůty k vyřízení

V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu - lhůta do 20 dnů (technologická lhůta pro zhotovení řidičského průkazu centrální výrobny dokladů). Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz hotový, lze zjistit na stránce „Dopravněsprávní činnosti - Vyzvednutí řidičského průkazu“. Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700 Kč 
Vyřízení ostatních záležitostí v registru řidičů je prováděno tzv. "na počkání".


Právní úprava

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16. 1. 2005) 
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
14. března 2023
15. dubna 2024