Vyhláška č. 10/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením
Číslo 10/1999
Sbírka 06/1999
Datum vydání 01.06.1999
Datum účinnosti 01.07.1999
Datum zrušení 01.08.2006
Důvod zrušení vydání nařízení č. 11/2006 Sb. hl. m. Prahy, maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 1.6.1999 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obsah vyhlášky
Touto vyhláškou se stanoví maximální cena za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením.

Čl. 2

Výše maximální ceny
Zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení
popele do úřední popelnice s označením .......................................................... 1.285,- Kč
 
Čl. 3

Určené podmínky
1. Cena za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi zahrnuje přijetí ostatků v rakvi v krematoriu, zpopelnění, úpravu popele k uložení popele do úřední popelnice s označením. Maximální cena nezahrnuje cenu úřední popelnice, ta se sjednává dle zvláštního právního předpisu 1).

2. Maximální cena je závazná pro všechny provozovatele služeb kremačních v hlavním městě Praze.

3. Maximální cena je závazná pro služby objednané po datu účinnosti této vyhlášky.

4. Maximální cena zahrnuje výkon včetně materiálu ( kromě úřední popelnice) a daně z přidané hodnoty.

5. Cena ostatních služeb oboru 93.03.11 - služby krematorií, se sjednává dle zvláštního předpisu 1).
 
Čl. 4
 
Porušení této vyhlášky se postihuje dle zvláštního právního předpisu 1)
 
Čl. 5
 
Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1997 Sb.hl. m. Prahy o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením.
 
Čl. 6

Tato vyhláška nabývá účinosti dne 1.července 1999.


Ing. arch. Jan K a s l, v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Š v e c, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.

Rušící vyhlášky / nařízení

11/2006 Nařízení č. 11/2006 Sb. hl. m. Prahy