Obecně závazná vyhláška č. 10/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 10/2000
Sbírka 00/2000
Datum vydání 29.02.2000
Datum účinnosti 01.03.2000
Datum zrušení 01.01.2002
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 25/2001 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vyhláška o místním poplatku za odpad)
Plné znění
Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 29.2.2000 vydat podle §16 odst.1 a §45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb. a v souladu s § 9 odst. 2 a § 10 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č.37/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

 
Čl. 1.

Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu (dále jen “poplatek”) a způsob jeho výběru na území hlavního města Prahy.


Čl. 2

Ohlašovací a registrační povinnost
1) Plátce poplatku § 10 odst. 2 věta druhá zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. má ohlašovací a registrační povinnost §33 odst. 12 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků , kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č.1 a 2 této vyhlášky, a to za každou jím spravovanou nemovitost a podle stavu ke dni 29. 2. 2000, do:
a) 30.4.2000 a dále pak
b) do 30 dnů ode dne kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku2.
2) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu, rodné číslo poplatníka § 10 odst. 2 věta první zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb., který neuhradil příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku a výši příslušné části poplatku, a to ve lhůtě splatnosti dle čl.4 této vyhlášky.


Čl. 3

Výše poplatku
1) Výše poplatku za každý i započatý měsíc se stanoví podle:
a) přílohy č. 3 této vyhlášky podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob čl. 7 písm.a) vyhlášky č. 15/1998 Sb.hl.m.Prahy, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech) nebo,
b) přílohy č. 4 této vyhlášky podle počtu osob užívajících byt vymezený jako jednotka podle zvláštního zákona §2 písm.f) zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) a §10 odst. 2 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb., pokud nemá určeného správce.
2) Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne měsíce následujícího po jejím provedení.

§ 10 odst. 2 věta druhá zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.
§33 odst. 12 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
§ 10 odst. 2 věta první zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.
čl. 7 písm.a) vyhlášky č. 15/1998 Sb.hl.m.Prahy, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)
§2 písm.f) zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) a §10 odst. 2 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.

Čl. 4

Splatnost poplatku

 
Plátce poplatku uhradí poplatek jednou ročně v termínech splatnosti podle jednotlivých obvodů § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. hlavního města Prahy:
.
termín splatnosti
období, za které je poplatek hrazen
obvod hlavního města Prahy
.
od prvního dne měsíce předcházejícího roku
do posledního dne měsíce kalendářního roku
Praha 1
do 25. 7.
červenec
červen
Praha 2
do 25. 8.
srpen
červenec
Praha 3
do 25. 9.
září
srpen
Praha 4
do 25.10.
říjen
září
Praha 5
do 25.11.
listopad
říjen
Praha 6
do 25. 12
prosinec
listopad
Praha 7
do 25. 2.
únor
leden
Praha 8
do 25. 3.
březen
únor
Praha 9
do 25. 4.
duben
březen
Praha 10
do 25. 5.
květen
dubenČást DRUHÁ

Změny a doplnění vyhláškyhlavního města Prahy č. 15/1998 Sb. hl. m. PRAHY,
kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem
(Vyhláška o odpadech)


Čl. 5

Změny a doplnění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Vyhláška č.15/1998 Sb. hl.m.Prahy, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech) se mění a doplňuje takto:
1. V názvu vyhlášky se vypouští slova: “způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu”včetně čárky před slovem “způsob”.
2. V čl.1 se vypouští slova: “způsob prokazování využívání nebo zneškodňování komunálního odpadu” včetně čárky před slovem “způsob”.
3. Čl. 6 se zrušuje.
4. V čl.7 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: “protokolárně převezme nebo vrátí na výzvu sběrné nádoby svozové společnosti,”.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
5. V čl.10 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: “vyzve vlastníka nemovitosti k převzetí nebo vrácení sběrných nádob na místě přistavení do 30 dnů od písemného uplatnění požadavku, o této skutečnosti bude svozová společnost neprodleně informovat příslušnou městskou část,”
Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).

 
Část TŘETÍ
ustanovení přechodná a závěrečná

 
Čl. 6

Sankce

Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů .

Čl. 7

Splatnost poplatku v přechodném období
 
Splatnost poplatku v jednotlivých obvodech6 hlavního města Prahy se řídí termínem splatnosti dle čl. 4 s tím, že období, za které se poplatek platí, počíná dnem účinnosti této vyhlášky a končí posledním dnem měsíce předcházejícího termínu splatnosti.

Obvod hlavního města Prahy
termín splatnosti
období, za které je poplatek hrazen
.
.
ode dne
do dne
Praha 1
do 25. 7.2000
1.3.2000
30.6.2000
Praha 2
do 25. 8.2000
1.3.2000
31.7.2000
Praha 3
do 25. 9.2000
1.3.2000
31.8.2000
Praha 4
do 25.10.2000
1.3.2000
30.9.2000
Praha 5
do 25.11.2000
1.3.2000
31.10.2000
Praha 6
do 25. 12.2000
1.3.2000
30.11.2000
Praha 7
do 25. 2.2001
1.3.2000
31.1.2001
Praha 8
do 25. 3.2001
1.3.2000
28.2.2001
Praha 9
do 25. 4.2001
1.3.2000
31.3.20001
Praha 10
do 25. 5.2001
1.3.2000
30.4.2001

 

Čl. 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2000.


Ing.arch. Jan K a s l ,v.r.
primátor hl.m.Prahy

Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m.Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

25/2001 Obecně závazná vyhláška č. 25/2001 Sb. hl. m. Prahy