Vyhláška č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy

Popis Úplné znění vyhlášky č. 18/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za rekreační poby, se změnami a doplňky provedenými vyhláškou č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 10/1994
Sbírka 04/1994
Datum vydání 30.01.1994
Datum účinnosti 01.01.1994
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Plné znění
V úplném znění je přihlédnuto i ke změnám celostátně platných právních předpisů a jsou v něm provedeny opravy tiskových chyb

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. června 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1
 
Obsah vyhlášky

1) Touto vyhláškou se stanoví sazba místního poplatku za rekreační pobyt (dále jen "poplatek") na území hlavního města Prahy jako místa soustředěného turistického ruchu 1), způsob vybírání poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti,splatnost poplatku, osvobození a úlevy, správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.

2) Poplatníka, předmět poplatku a jeho promlčení upravuje zákon o místních poplatcích 2). Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní předpisy 3).

Čl.2

Sazba poplatku

1) Poplatek je stanoven pevnou částkou za osobu a za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu.

2) Sazba poplatku činí: a) v zóně koncentrace turistického a kulturního ruchu, která zahrnuje území městských částí Praha 1 - 10, Jižní Město, Jihozápadní Město, Modřany, 15 Kč, b) v ostatních městských částech Prahy 10 Kč.

Čl.3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu, dle evidence.

Čl. 3a

Ohlašovací povinnost

1. Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

2. Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen uvést své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky, počet lůžek sloužících k ubytování a místo ubytovacího zařízení. 4)


Čl.4
 
Způsob vybírání poplatku

1) Poplatek vybírá pro správce poplatku fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje přechodné rekreační ubytování za úplatu (dále jen "ubytovatel").

2) Povinností ubytovatele je: a) vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši, b) vést řádně evidenci ubytovaných osob 5) (dále jen "evidenci") pro potřeby kontroly placení místního poplatku, zapisovat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytované osoby, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní rozhodných pro vybírání poplatku a jeho částku, c) odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši.

Čl.5

Splatnost poplatku
 
1) Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení.

2) Ubytovatel je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

3) Nebude-li poplatek odveden včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas neodvedený poplatek až o 50 %.

Čl.6

Osvobození a úlevy

1) Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci, b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů 6) c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) 7) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

2) Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

3) Poplatku nepodléhají osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pokud cena za ubytování nepřesahuje dvojnásobek výše poplatku.

Čl.7

Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku

1. Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Správu poplatku na území městské části Praha 1 a 2 a správu poplatků u hotelů * až ***** na území celé Prahy vykonává hlavní město Praha.

2. Pokud správu poplatku dle čl. 7 odst. l. vykonávají městské části je 50 % výnosu poplatku příjmem rozpočtu příslušné městské části. Zbývajících 50 % převedou z každého měsíčního výnosu na účet hlavního města Prahy, a to do konce následujícího měsíce. Vykonává-li správu hlavní město Praha, je výnos poplatku příjmem rozpočtu hlavního města Prahy.

Čl.8

Sankce

Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu 8).

Čl.9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1991.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hlavního města Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


1) § 3 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. 2) zákon č. 565/1990 Sb. 3) zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 4) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů 5) zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů 6) § 135 odst. 4 zákoníku práce 7) § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších přepisů § 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 8) § 37 a § 37a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Rušící vyhlášky / nařízení

27/2003 Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy