Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Číslo 12/1999
Sbírka 08/1999
Datum vydání 24.06.1999
Datum účinnosti 01.07.1999
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.6.1999 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Vzájemné vztahy mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí

Hlava I
Všeobecné vztahy

Čl. 1

Vzájemná informovanost
orgánů hlavního města Prahy a orgánů městských částí

1) Orgány hlavního města Prahy zasílají usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a rady Zastupitelstva hlavního města Prahy a zakládací a zřizovací listiny organizací hlavního města Prahy orgánům všech městských částí.

2) Orgány městských částí zasílají usnesení obvodních a místních zastupitelstev a obvodních a místních rad a zakládací a zřizovací listiny organizací městských částí orgánům hlavního města Prahy.

3) Usnesení podle odst. 1 a 2 se rozesílají do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva nebo schůze rady, na nichž byla přijata.

4) Orgány městských částí zasílají orgánům hlavního města Prahy statistické výkazy v rozsahu, v němž tyto výkazy zasílají orgánům státní statistiky.

5) Orgány hlavního města Prahy jsou povinny odpovědět na žádosti orgánů městských částí do 30 dnů od doručení žádosti.

6) Orgány městských částí jsou povinny odpovědět na žádosti orgánů hlavního města Prahy do 30 dnů od doručení žádosti.

7) Orgány městských částí jsou povinny se vyjádřit k návrhům obecně závazných vyhlášek a dalších opatření hlavního města Prahy týkající se městských částí do stanovené lhůty. Pokud se orgány městské části do této lhůty nevyjádří, má se za to, že s návrhem souhlasí.


Sněm starostů

Čl. 2


1) Sněm starostů se skládá ze starostů městských částí a z primátora hlavního města Prahy (dále jen "primátor").

2) Sněm starostů se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Sněm starostů svolává a řídí primátor. Primátor je povinen svolat Sněm starostů nejpozději do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina starostů městských částí nebo rada zastupitelstva hlavního města Prahy.

3) Jestliže při zahájení jednání Sněmu starostů není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, ukončí primátor Sněm starostů a do 15 dnů svolá náhradní Sněm starostů.

4) Sněm starostů je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení Sněmu starostů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Sněmu starostů, pokud nebude jednacím řádem Sněmu starostů stanoveno jinak.

5) Příprava usnesení Sněmu starostů může podle potřeby probíhat v sekcích Sněmu starostů.Čl. 3


1) Sněm starostů projednává návrh rozpočtu hlavního města Prahy a návrhy obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy. Sněm starostů může projednávat i návrhy dalších opatření hlavního města Prahy týkajících se městských částí.

2) Právo předkládat návrhy k projednání na Sněmu starostů mají starostové městských částí, primátor a rada zastupitelstva hlavního města Prahy.

3) Usnesení Sněmu starostů nezavazují orgány hlavního města Prahy. Orgány hlavního města Prahy se však při rozhodování o návrzích, k nimž přijal Sněm starostů usnesení, musí usneseními Sněmu starostů zabývat jako jedním z podkladů pro své rozhodnutí. Jestliže orgán hlavního města Prahy přijme rozhodnutí, které není v souladu s usnesením Sněmu starostů, musí to ve svém rozhodnutí výslovně uvést.


Čl. 4

1) Sněm starostů vydá jednací řád Sněmu starostů, v němž stanoví podrobnosti o jednání.

2) O průběhu Sněmu starostů se pořizuje zápis, který podepisuje primátor a určení ověřovatelé. Zápis je nutno pořídit do 7 dnů po skončení Sněmu starostů. O námitkách člena Sněmu starostů proti zápisu rozhodne nejbližší Sněm starostů.


Hlava II

Rozpočtové vztahy

Čl. 5

Vztah rozpočtu městské části k rozpočtu hlavního města Prahy


1) Městská část převede část výnosů podle čl. 17 odst. 4 na účet hospodářské činnosti města jako podíl na celkové daňové povinnosti hl. města Prahy daně z příjmů právnických osob ve výši vypočtené podle čl. 6 odst. 4 vždy do 31. března. Správnost výše vypočtené částky tohoto podílu musí být potvrzena Magistrátem hlavního města Prahy.

2) Městská část převede na účet hospodářské činnosti města finanční prostředky, které hlavní město Praha na základě platebních výměrů od finančních úřadů uhradilo za úplatné převody nemovitého majetku uskutečněné městskou částí. Tyto prostředky zahrne městská část do nákladů hospodářské činnosti dle čl. 17 odst. 5 písm. a) a jejich převod uskuteční do 30 dnů poté, kdy obdrží od Magistrátu hlavního města Prahy sdělení o výši uhrazené daňové povinnosti.

3) Městská část se podílí na úhradě případných doměrků a sankcí uplatněných finančními úřady vůči hlavnímu městu Praze v rozsahu svého zavinění v termínech stanovených radou zastupitelstva hlavního města Prahy.

4) V případě, že městská část neprovede ve stanoveném termínu převod podle odstavce 1, 2 a 3, hlavní město Praha sníží výši dotace z rozpočtu hlavního města Prahy [čl. 17 odst. 2 písm. g)] o částku neprovedeného převodu. Snížení dotace může být provedeno v běžném, nejpozději však v následujícím kalendářním roce. Snížení dotace nesmí přesáhnout polovinu její výše stanovené na příslušný rok, a to ani v jejích jednotlivých dílčích poukazech.


Čl. 6

Forma vedení účetnictví a postup při předávání informací


1) Městská část vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích k rozpočtu hlavního města Prahy podle zvláštního zákona1). Postupuje podle účtové osnovy a postupů účtování platných pro podvojné účetnictví obce.

2) Městská část vede odděleně účetnictví o hospodářské činnosti, tj. o příjmech, které jsou předmětem daně podle příslušných zákonů 2)3), a o nákladech vynaložených na jejich dosažení. Součástí jsou i odpisy hmotného a nehmotného obecního majetku, svěřeného městské části, pokud je tento majetek využíván komerčně. Na základě vedení tohoto účetnictví zjišťuje městská část svůj podíl na daňové povinnosti hlavního města Prahy dle zvláštního zákona 2). Účetní doklady vztahující se k tomuto účtování ukládá a archivuje odděleně.


1) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
2) zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
3) zákon ČNR č. 558/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů

3) Městská část předloží Magistrátu hlavního města Prahy výsledky vyúčtování svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok podle časového plánu a pravidel stanovených pro toto vyúčtování radou Zastupitelstva hlavního města Prahy.

4) Městská část předává Magistrátu hlavního města Prahy informace o plnění rozpočtu, finančním vypořádání, účetnictví a podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy včetně výpočtu podílu na celkové daňové povinnosti města vyplývajícího z její hospodářské činnosti, účelových dotací ze státního rozpočtu, jednotnou formou, kterou stanoví Magistrát hlavního města Prahy. Podíl na celkové daňové povinnosti města bude stanoven v maximální výši, v jaké se městská část bude podílet na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy.

5) Městská část předává Magistrátu hlavního města Prahy podklady k dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí a dani z nemovitostí4). Podklady musí být Magistrátu hlavního města Prahy doručeny tak, aby do uplynutí zákonné lhůty k podání přiznání zbývalo Magistrátu hlavního města Prahy nejméně 15 dní.


Čl. 7

Kontrola hospodaření

1) Hlavní město Praha je oprávněno provádět kontroly hospodaření městských částí. Hlavní město Praha přezkoumává hospodaření městských částí za uplynulý rok5) v případech, kdy není po dohodě s hl. m. Prahou přezkoumáno auditorem. Při kontrolách a přezkoumávání hospodaření městských částí je hlavní město Praha oprávněno ověřovat zejména informační a finanční toky včetně účinnosti řídících a kontrolních mechanismů městských částí. Hlavní město Praha je oprávněno metodicky usměrňovat kontroly a přezkoumávání hospodaření městských částí. Hlavní město Praha je dále oprávněno provádět kontrolu správy místních a správních poplatků, kontrolu převodu výnosů, které jsou příjmem hlavního města Prahy podle č1.5 a dohlídky nad stavem a vedením účetnictví pro zajištění správnosti výkazů předávaných za hlavní město Prahu jako celek.


4) zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
5) § 20 odst. 3 zákona ČNR č. 376/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů


2) Městské části jsou povinny poskytnout pověřeným osobám provádějícím činnost podle odst. 1 veškeré jimi požadované doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení potřebné k provedení kontrol a přezkoumání hospodaření městských částí a umožnit jim přístup do prostor obvodního nebo místního úřadu.


3) Orgány městských částí jsou povinny na základě výsledků kontrol a přezkoumání hospodaření přijímat, po projednání s orgány hl. m. Prahy, opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o plnění těchto opatření je následně informovat.

Část druhá

Rozsah majetku hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částemČl. 8

1) Městským částem se svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy, k nimž ke dni 23. listopadu 1990 příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky přešly na městské části6) , pokud městské části s těmito věcmi ke dni 19. června 1991 hospodařily.

2) Městským částem se dále svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy, s nimiž začaly městské části hospodařit po 23. listopadu 1990 způsobem obdobným právu hospodaření, jestliže s nimi takto hospodařily ke dni 19. června 1991.


Čl.9


1) Městským částem se svěřují z vlastnictví hlavního města Prahy pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob, které vlastnilo hlavní město Praha nebo obce později k hlavnímu městu Praze připojené7) ke dni 31. 12. 1949, jestliže se ke dni 19. června 1991 nacházely na území městské části.

2) Městským částem se svěřují z vlastnictví hlavního města Prahy stavby a pozemky tvořící se stavbou jeden funkční celek, které vlastnilo hlavní město Praha nebo obce později k hlavnímu městu Praze připojené7) ke dni 31. 12. 1949, jestliže ke dni 19. června 1991 příslušelo právo hospodaření organizacím, u nichž na městskou část přešla funkce zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit nebo zrušovat tyto organizace8).


6) § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
7) § 19 odst. 1 zákona č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze a § 1 zákona ČNR č. 31/1974 Sb., o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy

8) § 36 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze


  Čl.10


Městským částem se svěřují z vlastnictví hlavního města Prahy obytné domy9) a pozemky tvořící s nimi jeden funkční celek, jestliže

a) jsou na jejich území a

b) právo hospodaření k nim náleželo ke dni 19. června 1991 organizacím, u nichž na městské části přešla funkce jejich zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace8).Čl.11

1) Městským částem se svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy
a) pořízené městskými částmi z vlastních finančních prostředků,

b) nabyté rozhodnutím příslušného ministerstva podle ustanovení zvláštního zákona10), jestliže k těmto věcem příslušelo právo hospodaření organizacím, u nichž na městské části přešla funkce jejich zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tyto organizace8) nebo jestliže šlo o věci uvedené ve zvláštním zákoně11),

c) získané darem přijatým příslušným orgánem městské části,

d) získané dědictvím přijatým příslušným orgánem městské části,

e) které přešly do vlastnictví hlavního města Prahy na základě schváleného privatizačního projektu, pokud byl tento schválený privatizační projekt zpracován městskou částí, nebo organizací, u níž na městskou část přešla funkce jejího zakladatele nebo pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat tuto organizaci8),

f) které městská část získala smlouvou o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy12) ,

g) které právnická osoba založená nebo zřízená městskou částí nabyla do vlastnictví hlavního města Prahy13),

h) které právnická osoba založená nebo zřízená městskou částí získala smlouvou o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy12).


9) § 59 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty
10) § 5 a § 6 zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

11) § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
12) Čl. 2 odst. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl.m. Prahy, o hospodaření s majetkem hlavního města Prahy
13) Čl. 2 odst. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl.m. Prahy, o hospodaření s majetkem hlavního města Prahy

 2) Věci uvedené v odstavci 1) pod písmeny a) až e) a g) se městským částem svěřují dnem jejich nabytí do vlastnictví hlavního města Prahy; věci uvedené v odstavci 1) pod písmenem f) a h), se městským částem svěřují dnem účinnosti smlouvy o převodu oprávnění hospodařit s majetkem hlavního města Prahy12).

3) Městské části jsou povinny nejpozději do 14 dnů po nabytí věcí do vlastnictví hlavního města Prahy a jejich svěření podle odstavce 1) písmeno a), c), d), e), g) oznámit jejich nabytí a svěření hlavnímu městu Praze a předat Magistrátu hlavního města Prahy potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku hlavního města Prahy.


Čl.12

K žádosti městské části o svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy, která obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky, se hlavní město Praha vyjádří nejpozději do 3 měsíců.

Čl.13


Mimo věci svěřené městským částem podle článku 8 až 11 této vyhlášky jsou městským částem dále svěřeny věci z vlastnictví hlavního města Prahy uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl.14


1) Nové městské části zřízené rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy se svěřují věci z vlastnictví hlavního města Prahy, které byly touto vyhláškou svěřeny městským částem a nacházejí se na území této nové městské části, a práva a závazky s těmito věcmi spojené.

2) Pokud není v rámci vypořádání práv a závazků stanoveno jinak, svěřují se městské části, jejíž hranice byly změněny rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy, věci z vlastnictví hlavního města Prahy, které byly touto vyhláškou svěřeny městským částem a nacházejí se na území této městské části, které se stalo součástí městské části při změně hranic jejího území.

3) Změna svěření majetku nabývá účinnosti ke dni 1.1. následujícího roku poté, kdy došlo ke změně hranic území městské části, pokud není v rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy o vypořádání práv a závazků uvedeno jinak.

4) Zastupitelstva městských částí se mohou dohodnout, že věci svěřené touto vyhláškou jedné z nich se předají té městské části, na jejímž území se nacházejí.


Část třetí

Podmínky, za kterých lze městským částem odejmout oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy

Čl.15


Rozhodne-li městská část o majetkoprávních úkonech uvedených ve zvláštním předpisu14) bez předchozího splnění oznamovací povinnosti nebo v rozporu s rozhodnutím Zastupitelstva hlavního města Prahy, svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy mohou být městské částí odejmuty. Výši náhrady15) přitom určí Zastupitelstvo hlavního města Prahy.


Čl.16

1) Oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy lze městským částem odejmout z celoměstských zájmů.

2) O odnětí oprávnění hospodařit se svěřenou věcí městské části podle odstavce 1) rozhoduje Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

3) Oprávnění hospodařit se svěřenou věcí hlavního města Prahy lze městským částem odejmout pouze za náhradu15). Náhrada se poskytuje v penězích, pokud Zastupitelstvo hlavního města Prahy nestanoví jinak. Výše náhrady se určí dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, určí se ceny podle zvláštního předpisu16).


Část čtvrtá

Obsah rozpočtů městských částí

Čl. 17

Rozpočet městské části


1) Městská část sestavuje svůj rozpočet a finanční plán hospodářské činnosti a provádí vyúčtování výsledků svého hospodaření.

2) Rozpočtové příjmy městské části tvoří:

a) převody prostředků z vlastních peněžních fondů městské části,

b) příjmy z vlastní činnosti s výjimkou příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů2),


14) čl. 3a odst. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl. m. Prahy, o hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1999 Sb. hl. m. Prahy
15) § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze

16) Vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim

c) příjmy z činnosti právnických osob a zařízení zřízených městskou částí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy,

d) místní poplatky v rozsahu stanoveném obecně závaznými vyhláškami hlavního města Prahy,

e) správní poplatky za úkony prováděné městskou částí,

f) základní složka poplatku za uložení odpadů17),

g) dotace, jejichž zdrojem jsou příjmy z daní, které jsou dle zvláštních zákonů příjmem rozpočtu hl.m. Prahy, ve výši, kterou stanoví Zastupitelstvo hlavního města Prahy na příslušný rok,

h) úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci,

i) sdružené prostředky, výnosy z dividend, sbírek a loterií pořádaných městskou částí a jiné nahodilé příjmy,

j) neúčelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy,

k) účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy včetně dotací ze státního rozpočtu,

l) dotace ze státních fondů České republiky a fondů hlavního města Prahy,

m) pokuty ukládané městskou částí a další pokuty patřící podle zvláštních předpisů do příjmů rozpočtu městské části,

n) dary určené městské části,

o) jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy,

p) zisk z hospodářské činnosti,

r) odpisy hmotného a nehmotného obecního majetku svěřeného městské části včetně zůstatkových cen prodávaného majetku, ze kterého plynou městské části zdanitelné příjmy.

3) Městská část sestavuje finanční plán hospodářské činnosti za oblast, ze které jí plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů 2), popř. daně z přidané hodnoty 3).

4) Výnosy hospodářské činnosti městské části tvoří výnosy z prodeje obecního majetku a z vlastního hospodaření s obecním majetkem svěřeným městské části snížené o převod na účet hlavního města Prahy podle čl. 5 odst. 1.

5) Náklady hospodářské činnosti městské části tvoří:

a) veškeré náklady vynaložené na dosažení výnosů uvedených v odst. 4), které připouští zvláštní zákon2), přičemž případná tvorba rezervy dle zvláštního zákona18) bude prokazována způsobem stanoveným v podkladech pro daňové přiznání sestavených podle čl. 6 odst. 4.


17) § 31 a příloha č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb., o odpadech
18) zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů


b) odpisy hmotného a nehmotného obecního majetku svěřeného městské části, ze kterého plynou výnosy uvedené v odst. 4,

c) ostatní náklady vynaložené na dosažení výnosů uvedených v odst. 4, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního zákona2).

6) Zisk hospodářské činnosti tvoří rozdíl výnosů podle odst. 4 a nákladů podle odst. 5. Zisk městská část používá:

a) k zařazení do rozpočtových příjmů,

b) prostřednictvím rozpočtových příjmů jako zdroj účelového fondu tvořeného dle zvláštního předpisu19),

c) k rozšíření hospodářské činnosti v okruhu své působnosti.


Část pátá

Podíl městských částí na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy nad rozsah stanovený zákonem o hlavním městě Praze

Čl. 18


Nad rozsah stanovený zákonem o hlavním městě Praze se městské části podílejí na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy tím, že vykonávají činnosti uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky.


Část šestá

Závěrečná ustanovení

Čl. 19


Zrušují se:

1. Statut hlavního města Prahy - I. část č. 9/1991 Sb. hl. m. Prahy, ve znění Statutu hlavního města Prahy - VII. část č. 11/1992 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy,

2. Statut hlavního města Prahy - III. část č. 17/1991 Sb. hl. m. Prahy,

3. Statut hlavního města Prahy - VII. část č. 11/1992 Sb. hl. m. Prahy, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1993 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 48/1994 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1995 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 70/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1997 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 34/1998 Sb. hl. m. Prahy,

4. Vyhláška hlavního města Prahy č. 4/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy - X. část,


19) usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 23/6 ze dne 17. 12. 1992 ve znění pozdějších usnesení

5. Vyhláška hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 30/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 38/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 46/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 47/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 50/1997 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 21/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 22/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 24/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 33/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 35/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 37/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 42/1998 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 2/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1999 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1999 Sb. hl. m. Prahy.


Čl. 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.1999.

Ing.arch. Jan K a s l, v. r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c, v. r.
náměstek primátora hl.m. Prahy


Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy