Obecně závazná vyhláška č. 12/2002 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. h. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 12/2002
Sbírka 9
Datum vydání 27.06.2002
Datum účinnosti 01.08.2002
Plné znění

         Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.6.2002 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

       Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl.m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl.m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy se mění takto:

 

 

1. V příloze č. 7 části A se v části  Praha 5 na konci doplňuje tento  výčet :

 

„Motol                                   298/28             171“

 

 

2. V příloze č. 7 části A se za část Praha 6 vkládá nová část Praha 7, která včetně nadpisu zní:

 

„Praha 7

  Holešovice                        2185/3                        4265

  Holešovice                        2250/2                        148

  Holešovice                        2251/2                        1072

  včetně staveb bez čísel popisných, sadových a terénních úprav a drobné architektury“

 

 

3. V příloze č. 7 části A se v části Praha 13 na konci doplňuje tento výčet :

 

„Stodůlky                              2860/112                        1534

  Stodůlky                              2860/113                        1016

 včetně staveb bez čísel popisných, sadových a terénních úprav a drobné architektury“

 

 

4. V příloze č. 7 části A se v části Praha – Běchovice na konci doplňuje tento výčet :

 

„Běchovice                                                                      557“

5. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet :

 

„Košíře                                692                       2835                                      100

                                            693/1                    7686

 vč. terénních úprav a staveb bez č. pop. na pozemku parc. č. 693/1“

 

 

6. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 doplňuje tento výčet :

 

„Praha 6

 Veleslavín                                                                                                    89.386,20

 stavba veřejného osvětlení v kat. území Veleslavín v pořizovací hodnotě 89.386,20 Kč“

 

 

7. V příloze č. 7 části B se za část Praha – Šeberov vkládá nová část Praha 22, která včetně

     nadpisu zní :

 

 „Praha 22

  Uhříněves

  stavby veřejného osvětlení v celkové pořizovací hodnotě 298.608,45 Kč na pozemcích parc.

  č. 2002, 1882/18 a 2026 v k. ú. Uhříněves“

 

 

 

Čl. II

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.

 

 

v.z. Ing  Petr  Š v e c

primátor hl.m. Prahy

 

Ing. Jiří  P a r o u b e k

náměstek primátora hl.m. Prahy