Obecně závazná vyhláška č. 12/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 12/2000
Sbírka 03/2000
Datum vydání 30.03.2000
Datum účinnosti 06.04.2000
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.3.2000 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 
Příloha č. 2 vyhlášky hlavního města Prahy č.12/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 15/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.21/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 25/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 31/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 40/1999 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.4/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/2000 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 8/2000 Sb. hl.m. Prahy, se doplňuje takto:


1. V odstavci 01) se na konci připojuje tento výčet:

Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Staré Město 651 793 . .

včetně stavby bez č.pop. na předmětném pozemku


2. V odstavci 03) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Žižkov 1656/2 250 . .

3. V odstavci 08) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Bohnice 585/218 8713 . .
Troja 1124/1 18188 . .
Troja 1124/2 79 . .
Troja 1124/5 408 . .
Troja 1124/6 985 . .
Troja 1124/7 198 . .

4. V odstavci 27) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Nebušice 293 377 81 .
Nebušice 1285/6 1272 . .

5. V odstavci 43) se na konci připojuje tento výčet :
Katastrální území Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)
Satalice 128/2 210 352 .


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6.4.2000.


Ing. arch. Jan K a s l,v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c,v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy