Obecně závazná vyhláška č. 13/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb. hl. m. Prahy, o hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 13/1999 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 13/2000
Sbírka 03/2000
Datum vydání 30.03.2000
Datum účinnosti 01.05.2000
Datum zrušení 01.07.2001
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Plné znění
<FONT size=2>Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.3.2000 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:<BR></FONT>
<CENTER><FONT size=2>&nbsp;</FONT></CENTER>
<CENTER><FONT size=2><STRONG>Čl. 1.</STRONG></FONT></CENTER>
<P><BR><FONT size=2>Vyhláška hlavního města Prahy č. 23/1994 Sb. hl.m. Prahy, o hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1999 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění takto:<BR>V čl. 2 odst. 2 se slova “nižší než 500 000” nahrazují slovy “do 1 000 000”.<BR>&nbsp;</FONT></P>
<CENTER><FONT size=2><STRONG>Čl. 2.</STRONG></FONT></CENTER>
<CENTER>&nbsp;</CENTER>
<CENTER><FONT size=2>Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.5.2000.<BR><BR><BR>Ing.arch. Jan Kasl, v.r.<BR>primátor hl.m. Prahy<BR><BR><BR>Ing. Petr Švec, v.r.<BR>náměstek primátora hl.m. Prahy<BR><FONT face=arial size=3></FONT></FONT></CENTER>

Rušící vyhlášky / nařízení

55/2000 Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy