Vyhláška č.13/1991 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy, 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, 6/1991 Sb. hl. m. Prahy, 7/1991 Sb. hl. m. Prahy a 8/1991 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 13/1991
Sbírka 4/1991
Datum vydání 30.05.1991
Datum účinnosti 30.05.1991
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, místním poplatku z ubytovací kapacity
Plné znění
od 1.1.1994
Viz č. 4/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy
od 1.4.1994
Viz č. 5/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m.Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 6/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 6/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č.16/1993 Sb. hl. m. Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 7/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č.25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30. května 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 4/1991 o místním poplatku ze psů se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 4 odst. 3 zní: "Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jež podle této vyhlášky poplatku nepodléhá."

2. V čl. 6 odst. 1 písm. e) se za slovo "určených" doplňuje odkaz za poznámku pod čarou č. 3, která zní: "3) tj. zařízení pro opuštěné a ztracené psy."

3. Dosavadní odkazy na poznámky pod čarou č. 3, 4 a 5 se označují jako č. 4, 5 a 6.

Čl.2

Vyhláška hlavního města Prahy č. 5/1991 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění takto:

1. v čl. 2 odst. 2 se vypouští slova "zařízení cirkusů",

2. v čl. 4 odst. 3 se vypouští slova "(odveden)" a "(neodvedený)".

Čl.3

Vyhláška hlavního města Prahy č. 6/1991 o místním poplatku ze vstupného se mění takto:

1. čl. 3 odst. 2 zní: "Správce poplatku určí v pochybnostech charakter akce a její zařazení mezi akce uvedené v odst. 1 pod písm. a), b), c)".

2. v čl. 5 se vypouští odkaz na poznámku pod čarou č. 8.

3. V čl. 6 odst. 2 se vypouští slova "(odvedeny)" a "(neodvedené)" a věta druhá.

4. čl. 7 odst. 2 zní: "Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout."

5. Dosavadní odkazy na poznámky pod čarou č. 9 a 10 se označují jako č. 8 a 9.

Čl.4

Vyhláška hlavního města Prahy č. 7/1991 o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se mění takto:

1. čl. 6 odst. 2 zní: "V případě, že nedochází v průběhu roku ke změnám v počtu lůžek, může se poplatník se správcem poplatku dohodnout na tom, že poplatek je splatný ročně, a to do 15. 2. běžného roku."

2. čl. 6 odst. 3 zní: "Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %."

3. čl. 8 zní: "Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci všech lůžek podle jednotlivých zařízení a předkládat správci poplatku tuto evidenci k nahlédnutí."

Čl.5

Vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1991 o dislokačním poplatku se mění takto:

1. Čl. 2 zní: "Sazba poplatku činí 10 % ročně z platně dohodnuté výše nájemného mezi pronajimatelem a nájemcem nebytových prostor. V případech, v nichž nelze hodnověrně zjistit skutečně dohodnutou výši nájemného, a v případech, v nichž nebytový prostor užívá sám vlastník domu, se sazba poplatku stanoví ve výši 10 % ročně z maximální výše nájemného podle obecně závazného předpisu 3), popřípadě ve výši 10 % ročně z dvojnásobku této maximální výše v objektech, z nichž vyhláška zastupitelstva hl.m.Prahy o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor připouští překročení maximální výše nájemného o 100 a více procent."

2. čl. 3 odst. 1 zní: "Poplatková povinnost vzniká dnem umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení sloužících k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti v územním obvodu hlavního města Prahy."

3. čl. 3 odst. 2 zní: "Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy zařízení uvedená v odst. 1 přestala být umístěna v územním obvodu hlavního města Prahy."

4. V čl. 2 a 3 se slovo "záloha" nahrazuje slovem "splátka".

5. V čl. 5 odst. 4 se vypouští slova "(odveden)" a "(neodvedený)".

Čl.6

Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se zmocňuje, aby ve Sbírce obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy vyhlásila úplné znění vyhlášek o místních poplatcích, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených touto vyhláškou.

Čl.7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Primátor hlavního města Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hlavního města Prahy
ing. Jiří Valda v. r.
 

3) ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 585/1990 Sb.

Rušící vyhlášky / nařízení

26/2003 Obecně závazná vyhláška č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy