Vyhláška č. 14/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy
Číslo 14/1999
Sbírka 08/1999
Datum vydání 24.06.1999
Datum účinnosti 01.07.1999
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.6.1999 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Zrušují se:

1. Vyhláška Ústředního národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1960 Sb. ÚNV, Řád pro jednotné označování veřejných prostranství a číslování domů na území Ústředního národního výboru hlavního města Prahy,

2. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1974 Sb. NVP, kterou se vydává domovní řád,

3. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 4/1979 Sb. NVP, o užívání povrchových vod na území hlavního města Prahy,

4. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 2/1981 Sb. NVP, o zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně v hlavním městě Praze,

5. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 8/1986 Sb. NVP, o jednotné evidenci technického vybavení hlavního města Prahy a Digitální technické mapě Prahy,

6. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1987 Sb. NVP, o místní a časové úpravě zásobování na území hlavního města Prahy,

7. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1988 Sb. NVP, kterou se vydává řád pro letní plovárny a koupaliště na území hlavního města Prahy,

8. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 2/1988 Sb. NVP, kterou se vydává řád pro provoz krytých lázní na území hlavního města Prahy,

9. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 2/1989 Sb. NVP, o podmínkách vypalování rostlinného porostu a spalování jiných hořlavých látek na prostranstvích hlavního města Prahy,

10. Vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 7/1990 Sb. NVP, o jednotné identifikaci a označování bytů a některých nebytových prostor na území hlavního města Prahy.


Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.1999.

 Ing.arch. Jan K a s l, v. r.
primátor hl.m. Prahy
 
Ing. Petr Š v e c, v. r.
náměstek primátora hl.m. Prahy