Vyhláška č. 14/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů
Číslo 14/1997
Sbírka 4/1997
Datum vydání 27.03.1997
Datum účinnosti 01.04.1997
Datum zrušení 01.11.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 42/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Plné znění

od 7.7.1997
Změna: č. 32/1997 Sb. HMP


od 1.12.1998
Změna: č. 36/1998 Sb. HMPZastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27.3.1997 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl.2

(1) Místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti č. 1, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů, jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky a označeny číslem 1.

(2) Místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti č. 2, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů, jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky a označeny číslem 2.

(3) Místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo sídlem ve vymezené oblasti č. 3, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů, jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky a označeny číslem 3.

Čl.3

Vymezené oblasti č. 1, 2 a 3 podle čl. 2 jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

Čl.4
Každé osobě s bydlištěm 1) nebo sídlem 2) ve vymezené oblasti je povoleno stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích, pokud splňuje tyto podmínky:
a) je držitelem silničního motorového vozidla nebo má k takovému silničnímu motorovému vozidlu jiné právo, které ji opravňuje toto vozidlo užívat,
b) má platný doklad o technickém stavu silničního vozidla a platný doklad o měření emisí 3),
c) zaplatí cenu sjednanou podle cenových předpisů za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích,
d) po dobu stání silničního motorového vozidla umístí na viditelném místě za jeho předním sklem kartu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

Čl.5

Právní úkony spojené se stáním silničních motorových vozidel podle této vyhlášky činí hlavní město Praha nebo právnická či fyzická osoba jím pověřená 4)
.
Čl.6

Karty vydané do dne účinnosti této vyhlášky se po dobu jejich platnosti považují za karty podle čl. 4 písm. d).

Čl.7

Zrušuje se vyhláška NVP č. 7/1979 Sb. NVP o stání vozidel na území hlavního města Prahy ("Parkovací řád") a o odtahování vozidel ve znění vyhlášky NVP č. 9/1988 Sb. NVP, vyhlášky NVP č. 1/1990 Sb. NVP, vyhlášky NVP č. 4/1990 Sb. NVP a vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/1994 Sb.hl.m.Prahy.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy
Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
1) § 3 odst. 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
2) § 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
3) § 6 odst. 3 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
4) V současné době je touto osobou Evropark Praha a. s., Politických vězňů 21, Praha 1.

Rušící vyhlášky / nařízení

42/2000 Obecně závazná vyhláška č. 42/2000 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

32/1997 Vyhláška č. 32/1997 Sb. hl. m. Prahy
36/1998 Vyhláška č. 36/1998 Sb. hl. m. Prahy