Obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Číslo 15/2001
Sbírka 12
Datum vydání 28.06.2001
Datum účinnosti 01.07.2001
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28.6.2001 vydat podle § 17 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, se mění takto:

 

V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

“(3) Do přenesené působnosti městských částí Praha - Horní Počernice, Praha - Kbely, Praha - Letňany, Praha - Radotín, Praha - Řepy, Praha - Uhříněves a Praha - Újezd nad Lesy se nad rozsah stanovený zákonem svěřují záležitosti uvedené v části C přílohy č. 4 této vyhlášky.”.

Dosavadní odstavce 3 až 24 se označují jako odstavce 4 až 25.

 

V § 4 odst. 4 až 25 se číslice “1 a 2” nahrazují číslicemi “1 až 3” a písmeno “C” se nahrazuje písmenem “D”.

 

3. V § 5 odst. 1 se slova “a rozpočtového výhledu na následujících pět let” zrušují.

 

4. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňují tato slova “a rozpočtového výhledu na následujících pět let”.

 

5. V § 6 odst. 5 větě první se slovo “zpravidla” zrušuje.

 

6. V § 8 odst. 3 se slova “v orgánech městské části” zrušují.

 

7. V § 9 odst. 1 písmeno b) zní:

“b) příjmy z výsledků vlastní činnosti, s výjimkou příjmů, které jsou předmětem daně dle zvláštního zákona2) a do rozpočtu jsou zařazovány podle písmene c),”.

 

8. V § 9 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

“c) příjmy, jejichž zdrojem je zdaňovaná činnost, tj. převod ze zisku zdaňované činnosti, odpisy uplatňované do nákladů zdaňované činnosti, zůstatkové ceny prodaného majetku uplatňované do nákladů zdaňované činnosti,”.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena d) až l).

 

9. V § 9 odst. 1 písm. h) se slova “podíl na účelově vázaných dotacích a příspěvcích” nahrazují slovy “účelově vázané dotace a příspěvky” a za slovo “fondů” se vkládají slova “poskytované prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy, dotace poskytnutá jinou městskou částí,”.

 

10. V § 9 odst. 1 písm. k) se zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

 

11. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

“(3) Dotace ze státního rozpočtu nebo jiného účelového fondu určená městské části nebo jí zřízené příspěvkové organizaci je poskytována hlavnímu městu Praze. Hlavní město Praha dotaci poskytne po jejím obdržení městské části nebo jejím prostřednictvím jí zřízené příspěvkové organizaci, pro kterou je určena. Městská část může o dotaci požádat přímo s předchozím písemným souhlasem hlavního města Prahy”.

 

12. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova “a organizacemi hlavního města Prahy,” nahrazují čárkou a slovy “hlavním městem Prahou a jeho organizacemi,”.

 

13. V § 10 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: “Tyto splátky je městská část povinna zahrnout do rozpočtu městské části na příslušný kalendářní rok.”.

14. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

Ҥ 10a

Městská část je povinna do svého rozpočtu zapracovat

finanční vztah k městské části schválený hlavním městem Prahou,

rozpočtová opatření provedená ve vztahu k městské části na základě rozhodnutí hlavního města Prahy.”.

 

 

15.V § 11 odst. 3 písm. b) se za slovo “části” vkládají slova “včetně zůstatkových cen prodávaného majetku”.

 

16. V § 11 odstavec 5 zní:

“(5) Městská část převede část výnosů podle odstavce 2 jako svůj podíl na celkové daňové povinnosti hlavního města Prahy podle zvláštního zákona2) ve výši odsouhlasené Magistrátem hlavního města Prahy za uplynulé zdaňovací období na účet zdaňované činnosti hlavního města Prahy vždy do 31. července. Hlavní město Praha převede městské části podle § 9 odst. 1 písm. h) částku ve výši 100% podílu městské části na celkové daňové povinnosti hlavního města Prahy za uplynulé zdaňovací období, a to do 31. srpna.”.

 

17. V § 12 odst. 3 se za slovo “účtu,” vkládají slova “o vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy,”.

 

18. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

Ҥ 12a

Městská část není oprávněna zahájit investiční akci, nemá-li výdaje spojené s touto akcí v příslušném kalendářním roce zahrnuty v rozpočtu městské části na příslušný kalendářní rok.”

 

19. V § 14 se slovo “příloze” nahrazuje slovy “části A přílohy”.

 

20. V § 14 se na konci doplňuje tato věta: “Z majetku hlavního města Prahy svěřeného městským částem se odnímají věci, které jsou uvedeny v části B přílohy č. 7 této vyhlášky.”.

 

21. V § 18 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 14) zrušuje.

 

22. V části sedmé se hlava I zrušuje.

 

23. V § 30 odst. 3 se číslice “30.” nahrazuje číslicí “15.”.

 

24. V § 34 se slovo “obdobně” nahrazuje slovem “přiměřeně”.

 

25. Nadpis části osmé zní: “Přechodná a závěrečná ustanovení”.

 

 

26. V části osmé se před § 40 vkládá nový § 39a, který zní:

Ҥ 39a

U správních řízení zahájených orgány hlavního města Prahy před účinností této vyhlášky se příslušnost správních orgánů určí podle dosavadních právních předpisů.”.

 

27. V příloze č. 2 se položka č. 14 zrušuje.

Dosavadní položky č. 15 až 61 se označují jako položky č. 14 až 60.

 

28. V příloze č. 3 se v části A na začátek vkládají nové položky č. 1 až 3., které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

1.

zákon č. 141/1961 Sb.

336 odst. 2

projednávání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzeným

2.

 

337 věta první

bezodkladné sdělování soudu, že odsouzený nesplnil povinnost dostavit se na úřad městské části do 14 dnů od doručení výzvy k projednání podmínek výkonu trestu nebo bez závažného důvodu neprovádí určené práce

3.

 

337 věta druhá

bezodkladné sdělování soudu, kdy odsouzený vykonal uložený trest obecně prospěšných prací

Dosavadní položky č. 1 až 117 se označují jako položky č. 4 až 120.

 

29. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 23 vkládají nové položky č. 24 a 25, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

24.

 

86 odst. 1

rozhodování o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu poškozené, zničené nebo nedovoleně změněné části přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona

25.

 

86 odst. 2

možnost uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě, jestliže není možné a účelné uvedení do původního stavu

Dosavadní položky č. 24 až 120 se označují jako položky č. 26 až 122.

 

 

30. V příloze č. 3 se v části A za položku č. 39 vkládá nová položka č. 40, která zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

40.

 

26 odst. 1 písm. j)

možnost pozastavit na dobu 30 dnů platnost oprávnění k autorizované činnosti nebo pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou nebo ho odebrat (§ 38 odst. 3)

Dosavadní položky č. 40 až 122 se označují jako položky č. 41 až 123.

 

31. V příloze č. 4 se v části A položky č. 1 a 2 zrušují.

Dosavadní položky č. 3 až 353 se označují jako položky č. 1 až 351.

 

32. V příloze č. 4 se v části A položka č. 14 zrušuje.

Dosavadní položky č. 15 až 351 se označují jako položky č. 14 až 350.

 

33. V příloze č. 4 v části A položka č. 14 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

14.

zákon č. 138/1973 Sb.

 

výkon činnosti vodohospodářského orgánu, pokud jde o studny, které nejsou zdrojem vody pro veřejný vodovod, odlučovače ropných látek, lapáky tuku, chemické čistírny, malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel, stavby sloužící k odvodňování pozemků a přípojky, rodinné domy, stavby příslušenství rodinného domu, drobné stavby, terénní úpravy

 

34. V příloze č. 4 v části A položky č. 18 a 19 znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

18.

 

3 odst. 2 písm. d)

vydávání souhlasu podle § 13 vodního zákona pro stavby rodinných domů, stavby příslušenství rodinného domu, drobné stavby, zemní práce a terénní úpravy neovlivňující odtokové poměry, nejde-li o stavby uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona

19.

 

3 odst. 2 písm. e)

vyjadřování se podle § 14 vodního zákona v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení nebo souhlasu, pokud nejde o stavbu nebo vodohospodářské dílo, které se umisťuje společně se stavbou nebo vodohospodářským dílem, k nimž se jako vodohospodářský orgán vyjadřuje hlavní město Praha

 

35. V příloze č. 4 v části A položky č. 22 a 23 znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

22.

zákon č. 50/1976 Sb.

32 až 42

provádění územního řízení umístění staveb a jejich souborů, které se stavbou tvoří jeden funkční celek, s výjimkou případů umístění staveb a souborů staveb, které se stavbou tvoří jeden funkční celek

vyšších než 40 m od nejvyšší úrovně přilehlého terénu, jde-li o stavby pro bydlení a ubytování, administrativu, telekomunikace, radiokomunikace a rozhledny,

vysokých škol a vysokoškolských kolejí,

sportovních areálů,

veletržních a výstavních areálů,

dálnic, silnic a místních komunikací I. a II. třídy včetně sítí technického vybavení v těchto komunikacích zcela nebo částečně umístěných,

dráhy a na dráze,

vodohospodářských děl, pokud působnost k jejich povolování není svěřena městským částem,

pro využívání skládkového plynu,

spaloven,

pro zásobování plynem, pokud se neumísťují v místní komunikaci III.a IV. třídy nebo v účelové komunikaci a pokud nejde o přípojky,

tepláren a rozvodů tepla mimo přípojek,

rozvoden a rozvodů nadzemního elektrického vedení

pro armádu a bezpečnost,

dopravních a vojenských letišť,

sportovních letišť,

přístavů a přístavišť,

plavebních komor,

zařízení ke zneškodňování komunálního odpadu,

zařízení ke zneškodňování rostlinného odpadu,

zařízení k recyklaci stavebního odpadu,

skládek odpadu

s výjimkou řízení o:

stavební uzávěře,

využití území pro recyklaci odpadů a těžební práce,

chráněném území

ochranném pásmu na stavby, jejichž umisťování není svěřeno městským částem.

23.

 

část druhá a násl.

výkon činnosti stavebního úřadu s výjimkou světelných signalizačních zařízení, přisvícení přechodů pro chodce a nosných konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní značení

 

36. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 23 vkládají nové položky č. 24 až 27, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

24.

zákon č. 114/1988 Sb.

15 odst. 2 písm. a) bod 1.

Rozhodování o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni

25.

 

15 odst. 2 písm. a) bod 2.

Rozhodování o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.

26.

 

15 odst. 2 písm. b)

oznamování okresnímu úřadu, kterým rodinám, dětem a těhotným ženám je třeba poskytnout sociální péči, a spolupůsobení při jejím poskytování

27.

 

15 odst. 2 písm. c)

organizování výchovy občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu

Dosavadní položky č. 24 až 350 se označují jako položky č. 28 až 354.

 

37. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 38 vkládají nové položky č. 39 až 41, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

39.

 

32 odst. 2 písm. a)

rozhodování o příspěvku na společné stravování

40.

 

32 odst. 2 písm. b)

rozhodování o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni

41.

 

32 odst. 2 písm. c)

rozhodování o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek, s výjimkou dávek, o nichž rozhoduje okresní úřad podle § 34 písm. a) až e)

Dosavadní položky č. 39 až 354 se označují jako položky č. 42 až 357.

 

38. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 53 vkládají nové položky č. 54 až 56, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

54.

 

37 odst. 2 písm. a)

rozhodování o příspěvku na společné stravování

55.

 

37 odst. 2 písm. b)

rozhodování o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni

56.

 

37 odst. 2 písm. c)

rozhodování o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek

Dosavadní položky č. 54 až 357 se označují jako položky č. 57 až 360.

 

39. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 69 vkládají nové položky č. 70 a 71, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

70.

 

53 písm. a)

rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení a o jeho uvolnění

71.

 

53 písm. b)

dohlížení, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti

Dosavadní položky č. 70 až 360 se označují jako položky č. 72 až 362.

 

40. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 151 vkládají nové položky č. 152 a 153, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

152.

 

10 odst. 1

rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

153.

 

10 odst. 2

dohlížení, jak jí ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti

Dosavadní položky č. 152 až 362 se označují jako položky č. 154 až 364.

 

 

41. V příloze č. 4 v části A položka č. 168 zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

168.

zákon č. 114/1992 Sb.

65

dohoda s orgánem státní správy vydávajícím rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, není-li v tomto zákoně předepsán jiný postup (§ 4 odst. 2 a 3, § 12 odst. 2, § 37 odst. 1 a 2, § 43, § 44, § 56 a § 57)

42. V příloze č. 4 v části A položky č. 172 až 174 znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

172.

 

24 odst. 1

ukládání pokuty za porušení zákona

173.

 

24 odst. 4

ukládání pokuty tomu, kdo vadným poskytnutím služby způsobil újmu na životě nebo zdraví

174.

 

24 odst. 5

ukládání blokové pokuty za porušení zákona

 

43. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 211 vkládají nové položky č. 212 až 216, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

212.

zákon č. 13/1997 Sb.

40 odst. 4 písm. a)

výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic, s výjimkou silnic I. a II. třídy

213.

 

40 odst. 4 písm.b)

projednávání přestupků na dálnicích a na silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a podle zákona o přestupcích

214.

 

40 odst. 5 písm.b)

projednávání přestupků ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích a zákona o přestupcích

215.

 

40 odst. 5 písm. c)

výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou veřejně přístupné účelové komunikace "Aviatická" (včetně plochy před novou odbavovací budovou a včetně objezdu parkoviště)

216.

 

40 odst. 5 písm. d)

výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou místních komunikací I. třídy

Dosavadní položky č. 212 až 364 se označují jako položky č. 217 až 369.

 

44. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 351 vkládá nová položka č. 352, která zní:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

352.

 

38 odst. 1

zřizování komise pro sociálně-právní ochranu dětí jako zvláštního orgánu

Dosavadní položky č. 352 až 369 se označují jako položky č. 353 až 370.

 

45. V příloze č. 4 se v části A za položku č. 370 doplňují nové položky č. 371 až 375, které znějí:

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

371.

zákon č. 361/2000 Sb.

77 odst. 2

vydávání souhlasu ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace na veřejně přístupné účelové komunikaci s výjimkou veřejně přístupné účelové komunikace Aviatická

372.

 

124 odst. 3 písm. b)

stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy a užití zařízení pro provozní informace na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy

373.

 

124 odst. 3 písm. c)

pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j)

374.

 

124 odst. 3 písm. k)

vydávání speciálních označení vozidel podle § 67 osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního právního předpisu

375.

 

124 odst. 3 písm. m)

provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy

 

 

46. V příloze č. 4 se za část B vkládá nová část C, která zní:

Část C

Záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti městských částí uvedených v § 4 odst. 3 nad rozsah stanovený zákonem

Pol.

Předpis

§

Předmět působnosti

1.

zákon č. 168/1999 Sb.

16 odst. 3

oprávnění ukládat pokuty podle odstavce 1

Dosavadní část C se označuje jako část D.

 

47. V příloze č. 4 se v nadpisu části D označení “3 až 24” nahrazuje označením “4 až 25”.

 

48. V příloze č. 5 část D zní:

(pouze v písemné podobě)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Příloha č. 7 zní:

“Část A

Majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem do správy podle § 14

 

Movitý

Parcelní Výměra Číslo majetek

Katastrální území číslo (m2) popisné (Kč)

Praha 1

Nové Město 2360/3 12843

Nové Město 2523/11 502

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav, drobné architektury

 

Praha 3

Žižkov 1755/1 78

Žižkov 1755/2 9

Žižkov 1755/3 28

Žižkov 1755/4 12

Žižkov 1755/5 70

Žižkov 4330 5272

Žižkov 4331/2 6

Žižkov 4332/2 399

včetně staveb bez čp. terénních a sadových úprav

Žižkov 4280/1 4832

Žižkov 4280/3 1839

Žižkov 4280/5 1459

Žižkov 4282/1 501

Žižkov 4282/2 343

Žižkov 4282/4 492

včetně staveb bez čp., terénních a sadových úprav

 

Praha 4

Nusle 1721/2 434

Podolí 1940/2 256

Podolí 1940/3 106

Podolí 1940/4 33

Podolí 1940/5 23

Podolí 1940/6 5

Podolí 1940/7 6

včetně staveb bez č.pop. , drobné architektury a sadových úprav na těchto pozemcích

Lhotka 140/81 1166

Lhotka 140/90 312

Lhotka 140/98 8951

Lhotka 140/103 474

včetně staveb bez č.pop., (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

Nusle 3162/5 63

Nusle 3162/6 33

včetně staveb (schodiště) a terénních úprav

Nusle 2965/2 16

včetně stavby na pozemku (předsazené schodiště)

Krč 1142/3 5509

Krč 1142/29 850

Krč 1142/30 1184

Krč 2019/1 770

Krč 2019/20 17

Krč 2019/21 16

Krč 2019/22 16

Krč 2019/23 16

Krč 2019/24 16

Krč 2019/25 16

Krč 2019/26 16

Krč 2019/27 16

Krč 2019/28 16

Krč 2019/29 16

Krč 2019/30 17

Krč 2019/31 17

Krč 2019/32 16

Krč 2019/33 16

Krč 2019/34 16

Krč 2019/35 16

Krč 2019/36 16

Krč 2019/37 16

Krč 2019/38 16

Krč 2019/39 16

Krč 2019/40 16

Krč 2019/41 17

včetně staveb na pozemcích, terénních a sadových úprav a drobné architektury a včetně práv a závazků

Nusle 147/2 150

Nusle 154/2 266

Nusle 159 844

Nusle 160 631

Nusle 177/1 397

Nusle 177/2 15

Nusle 179/1 144

Nusle 179/2 26

Nusle 182/1 435

Nusle 183/1 176

Nusle 183/2 15

Nusle 183/3 264

Nusle 187 227

Nusle 864/2 2

Nusle 2942/2 637

Nusle 2942/3 1114

Nusle 2949 53 obč.vybav. bez č.pop.

Nusle 2955 12 obč.vybav. bez č.pop.

Nusle 3018/6 53

Nusle 3018/7 16

Nusle 3024 290

Nusle 3073 3563

Nusle 3081/5 462

Nusle 3081/6 289

Nusle 3081/7 261

Nusle 3187/3 22

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury

 

 

 

Praha 5

Hlubočepy 1040/31 246

Hlubočepy 1040/32 247

Hlubočepy 1040/34 249

Hlubočepy 1040/35 261

Hlubočepy 1040/37 248

Hlubočepy 1040/38 247

Hlubočepy 1040/40 247

Hlubočepy 1040/41 247

Hlubočepy 1040/43 247

Hlubočepy 1040/44 246

Hlubočepy 1040/46 260

Hlubočepy 1040/47 248

Hlubočepy 1040/48 247

Hlubočepy 1040/49 247

Hlubočepy 1040/50 248

Hlubočepy 1040/51 259

Hlubočepy 1040/53 248

Hlubočepy 1040/54 261

Hlubočepy 1040/99 259

Hlubočepy 1040/100 246

Motol 298/24 301

Motol 298/25 291

Motol 298/33 300

Motol 298/34 291

Motol 373/9 264

Motol 373/10 295

Motol 374/34 291

Motol 374/35 284

Motol 374/36 289

Motol 374/44 247

Smíchov 7 6871

včetně terénních a sadových úprav a drobné architektury

Smíchov 1487/1 1000

Smíchov 1487/2 23

Smíchov 1487/3 26

včetně staveb bez čp. na pozemcích, terénních úprav, práv a závazků

 

Praha 6

Dejvice 3156/20 537

Dejvice 4229/2 1734

Dejvice 4229/3 1337

Dejvice 3205 3183

Dejvice 3207/1 12596

Dejvice 1032/5 46

Střešovice 82 140 79

Střešovice 83 68

Střešovice 88 274 96

Střešovice 89 208

Střešovice 90 212

Střešovice 91/2 220

Střešovice 142 138 946

Střešovice 143/1 57

Střešovice 143/2 12

Střešovice 42 451

Střešovice 43 6

Střešovice 71 327

Střešovice 99 9

Střešovice 78 175 44

Střešovice 79 40

Střešovice 80 199

Střešovice 93/1 380

Střešovice 93/2 54

Střešovice 94 276

Střešovice 95 222

Střešovice 96 (id.1/2) 342

včetně staveb bez č.pop., drobné architektury, terénních a sadových úprav na těchto pozemcích a včetně práv a závazků

Střešovice 2207/1 10372

Střešovice 560/1 18902

Střešovice 2207/41 757

Střešovice 560/65 144

Střešovice 560/79 100

Střešovice 560/55 78

Střešovice 560/78 18

Střešovice 560/54 230

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích

Břevnov 3854/1 226

 

Praha 8

Karlín 2 6798

Karlín 335/1 2092

Karlín 336/1 9815

Karlín 609 4187

Karlín 571 11899

Karlín 572/2 1373

Karlín 572/3 186

Karlín 687/1 1241

Karlín 688 2052

Karlín 690 13386

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav

Libeň 1831/2 5901

Libeň 1831/3 10724

Troja 998 745

Troja 1716/5 228

Troja 1716/9 58

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav

 

Praha 9

Libeň 3097/1 383

Libeň 3097/9 27

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury

Prosek 575/20 608

Prosek 586 3709

Prosek 1163/2 2842

Prosek 1185/3 2966

Vysočany 2032 1214

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury

 

Praha 10

Strašnice 1068/3 1456

Strašnice 1463/8 8726

Strašnice 1463/15 308

Strašnice 1463/16 515

Strašnice 1463/17 518

Strašnice 1463/18 967

Strašnice 2244/185 315

Strašnice 2244/251 3

Strašnice 2244/323 116

Strašnice 2244/324 66

Strašnice 2776 344

Strašnice 3132 2749

Strašnice 3235/9 111

Strašnice 3236/1 2620

Strašnice 4021/14 300

Strašnice 4022/5 459

včetně staveb bez č.pop. (terénních a sadových úprav, drobné architektury)

Vršovice 1536/1 1476

včetně staveb bez čísel popisných, práv a závazků”

 

Praha 11

Chodov 397/273 69

Chodov 397/278 64

Chodov 397/279 30

Chodov 397/282 28

Chodov 397/304 180

Chodov 397/305 414

Chodov 397/306 446

Chodov 397/307 311

Chodov 2117/283 8

Chodov 2117/284 2908

Chodov 2117/285 10

Chodov 3336/11 185

Chodov 3336/90 224

Chodov 3336/92 73

Chodov 3336/96 318

Chodov 3336/98 463

Chodov 3336/100 343

Chodov 3336/102 251

Chodov 3336/112 161

Chodov 3336/113 251

Chodov 3336/115 179

Chodov 3336/116 462

Chodov 3336/117 225

Chodov 3336/119 308

Chodov 3336/121 119

Chodov 3336/123 834

Chodov 3336/130 135

Chodov 3336/131 205

Chodov 3336/132 111

Chodov 3336/146 423

Chodov 3336/148 249

Chodov 3336/150 649

Chodov 3336/179 274

Chodov 3336/181 301

Chodov 3341/41 882

Chodov 3341/63 377

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích

Chodov 3264/4 259

Chodov 3265/1 277

Chodov 3265/6 235

Chodov 2899/17 693

Chodov 2899/18 198

Chodov 2899/19 92

Chodov 2899/20 14

Chodov id. 4/6 2336/140 35

Chodov id. 4/6 2336/141 115

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích

Chodov 397/76 223

Chodov 397/103 225

Chodov 397/104 223

Chodov 397/697 1421

Chodov 397/693 1700

Chodov 397/698 411

Chodov 397/661 317

Chodov 397/663 913

Chodov 397/684 197

Chodov 397/668 37

Chodov 397/672 568

Chodov 2334/2 2821

Chodov id.8/10 3479/1 14953

Chodov 397/687 2760

Chodov 397/688 889

Chodov 397/689 792

Chodov 397/690 2601

Chodov 397/691 3028

Chodov 3495 290 3125

Chodov 3496 291 3126

Chodov 3501 284 3137

Chodov 3502 285 3138

Chodov 2332/34 222 2134

Chodov 2332/35 285 2133

Chodov 2332/30 264 3139

Chodov 2714/2 3

Chodov 2641/16 86

Chodov 2641/17 86

Chodov 2336/162 1628

Chodov 3109 240

Chodov 3110 233

Chodov 3111 235

Chodov 397/176 167

Chodov 397/534 79

Háje 691/25 21

Háje 691/2 28

Háje 691/9 65

Háje 691/3 20

Háje 691/4 29

Háje 691/10 66

Háje 691/5 21

Háje 691/6 29

Háje 691/12 66

Háje 691/7 21

Háje 691/8 146

Háje 691/17 229

Háje 691/18 125

Háje 691/22 85

Háje 691/19 287

Háje 691/14 257

Háje 691/15 91

Háje 691/11 271

Háje 691/16 82

Háje 691/13 503

včetně staveb bez.č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích

Háje 1268/8 409

Háje 1268/9 641

Háje 1268/7 661

Háje 1268/14 23

Háje 1268/13 59

Háje 1268/12 54

Háje 1144/2 7

Háje 1120/29 69

Háje 1120/30 71

Háje 1145/2 7

Háje 1120/31 98

Háje 1120/32 73

Háje 1146/2 7

Háje 1120/33 101

Háje 1120/34 73

Háje 1147/2 7

Háje 1120/35 131

Háje 1120/37 67

Háje 1148/2 7

Háje 1120/36 260

Háje 1120/41 17

Háje 1149/2 7

Háje 1120/38 56

Háje 781/7 3

Háje 781/8 12

Háje 781/9 377

Háje 781/10 38

Háje 781/11 28

Háje 788/2 25

včetně staveb bez.č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích"

 

 

Praha 14

Hloubětín 566/11 305

Hloubětín 566/12 308

Hloubětín 566/13 301

Hloubětín 566/14 300

Hloubětín 566/15 308

Hloubětín 566/21 220

Hloubětín 566/24 217

Hloubětín 566/25 220

Hloubětín 566/35 407

Hloubětín 566/36 406

Hloubětín 566/37 407

Hloubětín 666/3 479

 

Praha 15

Hostivař 1818/90 4459

Hostivař 1818/91 1469

Hostivař 1818/100 3158

Hostivař 1818/101 1475

Hostivař 1818/110 932

Hostivař 1818/128 428

Hostivař 1818/129 1742

Hostivař 1818/137 2132

Hostivař 1818/139 2992

Hostivař 1818/142 330

Hostivař 1818/146 1662

Hostivař 1818/147 4057

Hostivař 1818/148 514

Hostivař 1818/149 5303

Hostivař 1818/151 4669

Hostivař 1818/162 594

Hostivař 1818/163 372

Hostivař 1818/164 312

Hostivař 1818/165 618

Hostivař 1818/166 6176

Hostivař 1818/167 259

Hostivař 1818/171 1872

Horní Měcholupy 491/5 277

Horní Měcholupy 491/6 287

Horní Měcholupy 491/7 289

Horní Měcholupy 491/8 289

Horní Měcholupy 491/9 300

Horní Měcholupy 491/10 278

Horní Měcholupy 491/11 283

Horní Měcholupy 491/12 294

Horní Měcholupy 491/13 261

Horní Měcholupy 509/21 236

Horní Měcholupy 509/46 331

Horní Měcholupy 523/325 283

Horní Měcholupy 523/326 280

Horní Měcholupy 523/327 280

Horní Měcholupy 523/328 283

Horní Měcholupy 523/329 282

Horní Měcholupy 523/330 291

Hostivař 266/1 1212

Hostivař 266/2 632

Hostivař 371 1370

Hostivař 1047/6 137

Hostivař 1048/1 490

Hostivař 1048/2 476

Hostivař 1048/3 139

Hostivař 1048/5 487

Hostivař 1048/6 137

Hostivař 1048/9 18

Hostivař 2413/21 137

Hostivař 2413/22 380

Hostivař 2413/23 137

Hostivař 2413/24 333

Hostivař 2413/25 137

Hostivař 2413/26 209

Hostivař 1048/4 19

Hostivař 1048/7 19

Hostivař 2413/3 30

včetně staveb bez č.pop., (terénní a sadové úpravy, drobná architektura)

 

Praha - Běchovice

Běchovice 418 17756

včetně staveb bez č. pop., terénních a stavebních úprav

 

Praha - Letňany

Letňany 10/34 16446

Letňany 823 12

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích

 

Praha - Přední Kopanina

Přední Kopanina 56 611 10

Přední Kopanina 57 457

Přední Kopanina 58 960

včetně staveb bez č. pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích

 

Praha - Řepy

Řepy 1142/115 2276

Řepy 1142/238 754

Řepy 1142/240 216

Řepy 1142/242 368

Řepy 1142/243 93

Řepy 1142/250 671

Řepy 1142/261 56

Řepy 1142/290 170

Řepy 1142/313 154

Řepy 1142/314 154

Řepy 1142/315 154

Řepy 1142/316 157

Řepy 1142/317 157

Řepy 1142/318 395

Řepy 1142/319 63

Řepy 1142/320 63

Řepy 1142/322 63

Řepy 1142/324 64

Řepy 1142/325 65

Řepy 1234/22 54

Řepy 1234/38 51

Řepy 1234/41 88

Řepy 1234/42 49

Řepy 1293/9 76

Řepy 1293/16 91

Řepy 1293/43 888

Řepy 1486/2 1522

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav a drobné architektury na pozemcích

 

Praha - Satalice

Satalice 252 113 347

Satalice 256/2 504

 

Praha - Šeberov

Šeberov 564/9 2867

Šeberov 564/11 4048

včetně staveb bez čp. na pozemcích a terénních úprav

 

Praha - Újezd

Újezd 264/16 3

Újezd 264/15 1

Újezd 265/370 4

Újezd 265/363 104

Újezd 265/376 162

Újezd 265/364 50

Újezd 265/365 26

Újezd 265/371 13

Újezd 265/372 30

Újezd 264/2 352

Újezd 264/17 14

Újezd 264/18 103

Újezd 265/4 442

Újezd 265/146 135185

Újezd 265/380 56

Újezd 265/387 17

Újezd 265/394 150

Újezd 265/412 22

Újezd 265/144 24

Újezd 265/1 3096

Újezd 265/379 48

Újezd 265/336 715

Újezd 265/337 452

 

Část B

Věci, které se odnímají z majetku hlavního města Prahy svěřeného městským částem

Katastrální území: Parc.č. Výměra (m2) Č.pop. Movitý majetek (Kč)

Praha 5

Městský kamerový systém umístěný na území městské části Praha 5 v pořizovací hodnotě 9,810.412,90 Kč

Smíchov

Motol

Košíře

Hlubočepy

 

Praha - Běchovice

Běchovice 419 2035

včetně staveb bez č.pop., terénních a sadových úprav

Praha - Královice

Královice 2,587.900,-

budovy a stavby vodohospodářského majetku nacházející se v katastrálním území Královice v pořizovací hodnotě 41385680,- Kč

Praha - Šeberov

Šeberov stavby veřejného osvětlení v pořizovací hodnotě celkem 2,561.971,-- Kč

na pozemcích parc. č. 122/1, 305, 292/2, 481/1, 527, 253/5, 253/4, 212, 32/1, 191/1, 546/1, 546/4, 146/1, 171/1, 171/3, 171/2, 136/5, 117 a 564/9”

 

50. V příloze č. 9 se v nadpisu přílohy a v nadpisech všech částí přílohy označení “čl. 20” a “Čl. 20” nahrazují označením “§ 18”.

 

Čl. II

1. V obecně závazné vyhlášce č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, se nahrazuje

označení “městská část Praha - Radotín” označením “městská část Praha 16”,

b) označení “městská část Praha - Řepy” označením “městská část Praha 17”,

c) označení “městská část Praha - Letňany” označením “městská část Praha 18”,

d) označení “městská část Praha - Kbely” označením “městská část Praha 19”,

e) označení “městská část Praha - Horní Počernice” označením “městská část Praha 20”,

f) označení “městská část Praha - Újezd nad Lesy” označením “městská část Praha 21”,

označení “městská část Praha - Uhříněves” označením “městská část Praha 22”.

2. Práva a závazky městské části Praha - Radotín přecházejí na městskou část Praha 16.

3. Práva a závazky městské části Praha - Řepy přecházejí na městskou část Praha 17.

4. Práva a závazky městské části Praha - Letňany přecházejí na městskou část Praha 18.

5. Práva a závazky městské části Praha - Kbely přecházejí na městskou část Praha 19.

6. Práva a závazky městské části Praha - Horní Počernice přecházejí na městskou část Praha 20.

7. Práva a závazky městské části Praha - Újezd nad Lesy přecházejí na městskou část Praha 21.

8. Práva a závazky městské části Praha - Uhříněves přecházejí na městskou část Praha 22.

 

 

Čl. III

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 4/1989 Sb. NVP, o vymezení působnosti mezi Národním výborem hl. m. Prahy a obvodními národními výbory v Praze 1 - 10 v oblasti státní památkové péče.

2.Obecně závazná vyhláška č. 54/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

3.Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

4.Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

5.Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

6.Obecně závazná vyhláška č. 8/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

7.Obecně závazná vyhláška č. 9/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

8.Obecně závazná vyhláška č. 11/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

9.Obecně závazná vyhláška č. 12/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška hlavního města Prahy č. 38/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou čl. II, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

 

 

Ing.arch Jan K a s l , v. r.

primátor hl.m. Prahy

 

 

 

Ing. Petr Š v e c , v. r.

náměstek primátora hl.m. Prahy